top of page
  • drogamesjanska

Apologetyka List do Rzymian 10,4
2 Tym 2,15 Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany

i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy.

Dzisiaj na wokandę apologetyki weźmiemy List do Rz 10,4, albowiem często się słyszy ludzi, którzy nie chcąc być posłusznymi Bogu w całym zapisie Bożego słowa, wypowiadających kwestie wyrwaną z kontekstu, jak to ma miejsce w przytoczonym poniżej wersie:

Rz 10:4 NP [1] Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy,

kto wierzy.

Rz 10,4 BT [2] A przecież kresem Prawa jest Chrystus, który przynosi usprawiedliwienie każdemu, kto wierzy.

Powołując się na ten tekst i wyrywając go z kontekstu rozdziału, jak też z dalszego kontekstu Biblii, wielu ludzi usprawiedliwia odrzucenie tzw. zakonu /Prawa . Wg wyznawców wielu kościołów protestanckich zakon/Prawo /Tora został już odłożony do lamusa, i nie ma już potrzeby go czytać, czy też znać. Dla tych ludzi, deklarujących się jako wierzący w Boga Biblii: ”zakon/Tora” rozumiany jako Pięcioksiąg Mojżesza, nie jest już potrzebny w określaniu grzechu, bo ważniejszy jest duch, który poucza każdego chrześcijanina w sercu. Wydaje się,

że w mniemaniu chrześcijan, to tylko „Stary Testament” i nie warto tego starego,

czy też przestarzałego zapisu czytać, a już na pewno nie należy stosować, bo wtedy wypada się jak mówią „z łaski”, co więcej ten Stary Testament nie jest obligatoryjny dla chrześcijan.

Czy aby na pewno?

Retoryczne pytanie z logiki : Czy czytając ten wers i rozumując, że Mesjasz jest końcem zakonu/Tory - możemy wnioskować, że już możemy kraść, zabijać itp. no bo przecież zakon

już zakończony?

Wyjaśniając ten trudny, czy też źle przełożony wers, przyjrzyjmy się dokładnie zapisowi w języku greckim. Wyraz: „koniec” jest niepoprawnym tłumaczeniem greckiego słowa: „telos”.

Telos jest to wyraz w j. greckim wieloznaczny, czyli o dużej pojemności znaczeniowej i może oznaczać: wykonanie - spełnienie - dojrzałość - wynik - następstwo - moc - osiągnięcie - czy też cel. To od tłumacza Biblii na język rodzimy zależy, jakie słowo odda w tłumaczeniu . Dużo tu zależy od świadomości, czy też mentalności tłumacza, który w swoim intelekcie porusza się

po sobie znanym świecie doktryn, które dają się zauważyć w tłumaczeniu.

Ciekawostka - W innych wersach NT słowo „telos”, zostało przetłumaczone poprawnie, jak np:

1Tm 1:5 A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej,

1Pt 1:9 Osiągając cel wiary, zbawienie dusz

W tych wersach słowo „telos” zostało przetłumaczone na cel - ciekawe? zastanawiające, prawda?

Przyjrzyjmy się innym przekładom

Przekład interlineralny: Rz 10,4 Dojrzałością bowiem prawa Pomazaniec ku usprawiedliwieniu

dla każdego wierzącego

Rz 10,4 Stern [3]. Gdyż celem, do którego zmierza Tora, jest Mesjasz, który daje sprawiedliwość każdemu, kto ufa.

Ufam, że nie tylko dla mnie tekst Rz 10,4 jest tekstem po prostu źle przetłumaczonym, z racji tego że gdyby faktycznie autor chciałby "zakończyć" zakon/Torę, to użyłby greckiego „finisz”, które to słowo jest faktycznym końcem każdej sprawy, tak w świecie sportu jak też w sprawach cywilno prawnych.

Dlaczego wybieram przekład i tłumaczenie Sterna? Bo Dawid Stern w swoim tłumaczeniu sięga do korzeni biblijnej wiary i sposobu życia na fundamencie nauki Bożej, którą nazywamy Torą.

Opierając moje wyjaśnienie tylko o jeden wers Rz 10,4 i to bez powiązania z kontekstem,

nie było by uczciwe z mojej strony. Tłumaczenie tylko jednego wersu nic nam nie da, zanim

nie zapoznamy z kontekstem całości nauczania Pawła, a w tym przypadku kontekstu nauczania

w liście do Rzymian.

Jak zawsze powtarzam, że trzeba nam w omawianiu, wyjaśnianiu i interpretacji wersu, zawsze omawiać kontekst bliższy i dalszy dla danej sprawy. Nie uszanowanie kontekstu, to pretekst

do forsowania/narzucania własnych poglądów, często oderwanych od przesłania ewangelii Bożej.

Zacznijmy zatem od nakreślenia całości.

List do Rzymian jako SŁOWO BOŻE, jest jak zawsze powtarzam, kierowany do wszystkich wierzących. Jednak począwszy od drugiego rozdziału Listu, widzimy, że ap. Paweł skupia się na żydowskich wierzących (mieszkających w Rzymie), do których chce dotrzeć z poselstwem ewangelii. Nie tylko Żydom, ale i ludziom z narodów Paweł chce uświadomić, że Boże prawo =Tora - zakon, nie jest tylko literą - ceremoniałem czy też celebrą pewnych zwyczajów.

Paweł ap. mocno to podkreśla - że Nauka Boża - Tora jest duchowa - Jest Bożą Instrukcją do życia.

Rz 7,12 Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre.

Rz 7,14 Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi.

W tym miejscu pozwolę sobie na uwagę: we wszystkich tekstach gr. NT[4] także w Rz 10,4 słowo "nomos" które odczytuje i przekłada się jednoznacznie jako prawo - powinniśmy czytać jako Tora Tora po dziś dzień jest idiomem nieprzetłumaczalnym na żaden język świata. Bo jak też można byłoby wytłumaczyć i przełożyć na jedno słowo ten swoisty podręcznik - instrukcje życia

w miłosnych relacjach z Bogiem i drugim człowiekiem.

A słowo anomos możemy przeczytać jako życie bez Tory.

Popatrzmy i przyjrzyjmy sie kontekstowi bliższemu dla wersetu Rz 10,4

Rz 10:1 Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela.

W pierwszym wersecie 10-tego rozdziału ap. Paweł otwiera swoje serce na Izraela - Lud Boży,

w tym wersie jest też pokazane jego żydowskie serce, pałające miłością do swego ludu. Apostoł Paweł jak Mojżesz, utożsamia się z całym swoim narodem, o który się modli, dla którego pragnie zbawienia i dla którego pisze tak specyficznie żydowskie listy, tłumaczące im- Żydom, sens ofiary zagrzesznej Mesjasza Jeszui.

Rz 10:2 Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną;

Paweł jest tego świadomy że „gorliwość” nie zawsze jest pozytywna. Pamiętał, gdy jako nienawrócony jeszcze wtedy faryzeusz z pokolenia Beniamina, uczeń i absolwent słynnej szkoły Gamaliela w Jerozolimie był gorliwcem w przestrzeganiu tradycji (halachy) żydowskiej

i w swojej fanatycznej gorliwości, gotów był zabić wszystkich tych którzy rozumieli inaczej.

Dz 9,1nn. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom Pańskim, przyszedł do arcykapłana

Dz 22,3-4 Jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jak i wy dziś wszyscy jesteście. 4 Drogę Pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując

do więzień zarówno mężów, jak i kobiety,

To wydaje się rzeczą oczywistą, że: gdy ktoś, myśląc, że robi to dla Boga, decyduje się zabijać drugiego człowieka, wtedy to nie jest już gorliwość w dobrej sprawie, ale czysty fanatyzm zaślepiający umysł. Gorliwość Żydów czasów Apostolskich poszła w złym kierunku. Tak też

i dzisiaj podobnie gorliwość chrześcijańskich zelotów, idzie w podobnym złym kierunku, kiedy

to wyzywają ludzi posłusznym nauce Bożej od judaizantów czy też faryzeuszy, których posłuchanie grozi utratą zbawienia / wypadnięcie z łaski.

Rz 10:3 Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu.

Uzasadnienie dla pierwszych wersów 10-tego rozdziału jest we wcześniejszych fragmentach tego pasażu Rz 9,31-32 albowiem pierwotnie w Biblii nie było podziału na rozdziały

Rz 9,31-32 A Izrael, który dążył. do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu

nie doszedł. 32 Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków; potknęli się oni o kamień obrazy,

W tym pasażu kontekstowym przebija się myśl, która nie jest zrozumiana przez większość czytających. Bo o jaka sprawiedliwość zabiegał Izrael? Cały zakon/Tora naucza

o sprawiedliwości, ale nie cały zakon/Tora mówi o usprawiedliwieniu grzesznika. O czym chcę powiedzieć w ostatnim zdaniu? O tym, że tylko część zakonu /Tory mówi o usprawiedliwieniu grzesznika i to o usprawiedliwieniu tymczasowym. Odpowiadając na pytanie: Która to część, fragment zakonu/Tory usprawiedliwiała grzesznika? podaję: ta część i te fragmenty, które mówią o oddaniach zagrzesznych (błędnie nazywanych ofiarami) m.in. 3 Mjż/Kpł 4rozdział. Tylko złożenie tzw „ofiary”, czyli oddania zagrzesznego, czyniła człowieka czystym w „oczach Bożych” i usprawiedliwionym stanowiąc podstawę do wznowienia świętych i czystych relacji z Bogiem.

Gorliwość żydowska o której Paweł, wcześniej pisze, że była nierozsądna, bo poszła w kierunku wyrachowanego spełnianiu nakazów Bożych. Mówiąc inaczej, była to gorliwość często bez miłosierdzia, nastawiona na czerpanie jedynie zasług tak u Boga jak i ludzi. Było to inaczej mówiąc mechanicznie wypełnianie przykazań. Gorliwość żydowska, czego Paweł był świadomy, przerodziła się w zimny wyrachowany legalizm. Legalizm ma wiele twarzy, czy też inaczej ujmując: wiele definicji. Ograniczę się w tym artykule tylko do krótkiej definicji legalizmu: Legalizm to uczynki Tory na pokaz - dla własnej chwały czy też dla zaspokojenia własnego ego. Legalizm to przesadne dbanie o literę zakonu, nie mające pokrycia w miłości i miłosierdziu.

W tym powyższym świetle komentarza, przeczytajmy teraz Rz 10,4 w jego najbardziej zbliżonej do poprawnej wersji.

Rz 10,4 Stern. Gdyż celem, do którego zmierza Tora, jest Mesjasz, który daje sprawiedliwość każdemu, kto ufa.

Celem Tory wczoraj dziś i jutro jest nadal pokazywać Mesjasza. Mówiąc "wczoraj" znaczy, było pokazać i prowadzić do Mesjasza w szczegółach i w organizacji kultu Świątynnego.

Także w świętach biblijnych, gdzie Bóg ukazał funkcje jak też cel oddań wskazujący na Mesjasza. "Dzisiaj" oznacza pokazanie, że podstawowym celem Tory- Nauki Bożej jest nauczyć

i pokazać miłość zawartą w przykazaniach, które zawsze nas chronią.

Żydowski Mesjasz Jeszua, żyjąc i służąc w czasie swego ziemskiego życia, pokazał serce Tory. Pokazał sedno Tory, która polega na dobrych, serdecznych relacjach z drugim obcym, czy też wrogim nam człowiekiem. Jeszua swoim życiem i osobistym przykładem pokazał, że jest żywą Torą, dlatego tylko nam brać z Niego przykład.

Rzym 10,4 jest niejako podsumowaniem pierwszych 4 wersów 10-tego rozdziału. Ap. Paweł wersetem nr. 4 pokazuje że Tora miała zawsze cel, aby w miłości Wszechmocnego prowadzić

do Mesjasza.

Ale sprawa wyjaśnienia nie kończy się na tych 4 wersach, gdzie wers 4 jest podsumowaniem kilku poprzednich. Dopiero W pasażu Rz. 10, 5-10 jest pełniejsze wytłumaczenie dla Rz 10,1-4

Rz 10:5 Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu: Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie.

Chciałbym w tym miejscu prosić abyśmy nie mylili pojęć. To nie cała Tora usprawiedliwia grzesznika i czyni go sprawiedliwym. Tylko pewna część. Cały zakon/Tora naucza

o sprawiedliwości , ale nie cały zakon/Tora mówi o usprawiedliwieniu grzesznika.

Rz 10:6-8 A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi: Nie mów w sercu swym: Kto wstąpi do nieba? To znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół; 7 Albo: Kto zstąpi do otchłani?

To znaczy, aby Chrystusa wywieść z martwych w górę. 8 Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy.

Ap. Paweł jako nauczyciel Tory buduje wyjaśnienie czyli drasz na fundamencie Tory. Skąd Paweł ma podstawę? To oczywiste że z Tory, a konkretnie z:

5 Mjż/Pwt 30:10-16 Jeżeli będziesz słuchał głosu Pana, Boga twego, i będziesz przestrzegał jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej. 11 To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. 12 Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić: Któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali?

13 Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić: Któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? 14 Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo,

w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił. Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło; Gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego, chodził jego drogami i przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść.

Jest to kolejny ewidentny dowód jak pisarze NT/ Nowego Przymierza w tym ap. Paweł nauczają prawd wiary na podstawie Pięcioksięgu Mojżesza. Ale na co chciałbym zwrócić uwagę:

W wersetach Tory powyżej przytoczonych, to SŁOWO BOŻE, a konkretnie i precyzyjnie Tora, nie jest daleko od nas . Jakie to SŁOWO Boże nie jest daleko od nas? to graficzna czyli pisana Tora - Nauka Boża, przekazana przez Mojżesza.

Ap. Paweł w swym wyjaśnieniu w Rz 10,5-10, słusznie utożsamia SŁOWO BOGA - Torę co czytamy, z Jeszuą Mesjaszem. Bo to jest prawda absolutna, że Jeszua Mesjasz jest żywym SŁOWEM BOŻYM, żywą Torą, o czym wcześniej pisałem, który nas uczy jak żyć wg miłosnej Tory Wszechmocnego i nie jest Słowo daleko od nas, bo powiedział: Mt 28,20: Oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

Rz 10:9-10 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim,

że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu

Te dwa teksty podsumowują cały pasaż od Rz 9,31 do Rz 10,10. Celem Tory było więc pokazać Mesjasza, aby był usprawiedliwiony każdy człowiek. Żywy fizyczny baranek zabity za grzech człowieka, tymczasowo usprawiedliwiał człowieka i człowiek mógł być usprawiedliwiony

w „oczach Bożych” w Starym Przymierzu, wchodząc po dokonaniu tzw. teszuwy czyli skruchy, ponownie w relacje z Bogiem. Dzisiaj w Nowym Przymierzu , Mesjasz - żywa Tora, usprawiedliwia każdego człowieka który skruszony wyznaje swoje grzechy i wierzy,

że krew Jeszua Mesjasza została wylana na usprawiedliwienie z grzechów każdego grzesznika.

Po nakreśleniu kontekstu, poznajmy jeszcze raz ten sporny wers, czytając go we wszystkich desygnatach pojęciowych słowa „telos” - pamiętając, że w wersie nie ma tam terminu: „koniec” czyli w gr. „finisz”. Rz 10,4 wykonaniem - spełnieniem - dojrzałością - wynikiem - następstwem - mocą - osiągnięciem głównym celem Tory jest Mesjasz i nasze życie w Nim.

W świetle kontekstu nauczania Pawła w Rz 10r oraz innych wersów NT/Nowego Przymierza, gdzie użyto słowo „telos”, najtrafniejszym będzie tłumaczenie słowa: „telos” wyrazem "Cel" Dlaczego? Bo celem Tory jest dalej nas uczyć jak żyć w miłosnej relacji z Wszechmocnym.

Tora jako nauka Boża, i dosłownie instrukcja do życia w relacji z Bogiem, nigdy nie została zdezaktualizowana. Tora nigdy nie utraciła swej celowości. Wczoraj, dzisiaj i jutro - Tora pokazuje jak kochać naszego Boga poprzez przestrzeganie wszystkich JEGO przykazań

(czyt. 1 Jana 5,1-3). Tora i dzisiaj pokazuje osobisty plan zbawienia dla każdego człowieka,

jak też plan zbawienia dla całej populacji ludu Bożego.

To jest właściwe wytłumaczenie nauczania Pawła w Rz 10,4 i całego rozdziału. Zauważmy

i zwróćmy uwagę, że to wyjaśnienie jest wg zdrowych zasad interpretacji, która uwzględnia kontekst bliższy, dalszy i całościowy nauczania Słowa Bożego.

Apostoł Paweł nigdy nie wystąpił przeciwko Torze. Nigdzie nie można przeczytać jakoby nauczał wbrew Torze. To tylko ludzie niedouczeni, czy też omamieni diabelską argumentacją, potrafią powiedzieć: „Tora jest tylko dla Żydów, a także że: końcem zakonu jest Chrystus

aby usprawiedliwić swoje nieposłuszeństwo woli Bożej.

W przypadku apologetów diabelskiej, oskarżycielskiej dialektyki, powtarzają się znajome nam mechanizmy: jakie to mechanizmy?

1. Wyrywanie wersetu z kontekstu na usprawiedliwienie swojego nieposłuszeństwa Prawu Bożemu

2. Używanie SŁOWA BOŻEGO do oskarżania dzieci Bożych

3. Mieszanie symbolu z literą na udowodnienie swojej doktryny, która ucho łechce.

Drodzy bracia i drogie siostry: Miejmy świadomość, że to mówią ludzie uwięzieni w szatańskich głębiach ciemności. Mówią to ludzie, którym diabeł wszczepił bezprawie w (gr. anomie) w całą psychikę i nieposłuszne serce. Co to jest bezprawie czyli w gr. anomia?

Bezprawie to mówiąc wprost życie bez Tory - życie bez nauki Bożej w sercu i w każdej dziedzinie życia na tej ziemi. Bezprawie to życie bez przymierza, którego istotą jest włożenie nam Tory

do serc Jr 31,31

Kiedy NT/ Nowym Przymierzu mówi się o bezprawiu, to w języku gr. jest to anomos czyli anomia: Co to znaczy Anomia? Mówiłem to już wiele razy ale systematycznie będę wciąż przypominać

1. Anomia to nieznajomość prawa Bożego, które nazywamy Torą.

2. Anomia to nie podporządkowanie się prawu Bożemu i postępowanie wbrew prawu Bożemu.

3. „Anomos”- to słowo oznacza i jest określeniem w języku greckim bezbożnika,

a także przestępcy bez względu na kaliber przestępstwa.

4. „Anomia”- to także agresywne występowanie przeciwko Prawu Bożemu i tym, którzy je stosują.

Dlaczego ten termin „anomos” tak często przypominam? Bo chciałbym, aby każdy się opamiętał i nie znalazł się w gronie tych, co usłyszą wyrok śmierci wiecznej.

Mat 7:23 A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Ten wyrok usłyszą ludzie wierzący w Boga. Co więcej, to będą także ludzie, którzy w imieniu Jeszua cuda robią i robili, uzdrawiali i uzdrawiają posiadali i posiadają dar języków. Hojnie łożyli swoje finanse na tzw. dzieło. regularnie chodzili do kościoła itd. To będzie straszne, kiedy każdy kto dzisiaj odrzuca Torę, jutro usłyszy wyrok śmierci wiecznej.

Kiedy piszę o ludziach uwikłanych w diabelską dialektykę, to nie chciałbym aby mnie źle zrozumiano. Nie mam w sercu złych uczuć w stosunku do ludzi, którzy jawnie występują przeciwko Tanach czy też przeciwko Torze. Dla mnie To jest smutne, kiedy diabeł w swej perfidnej strategii, bo używającej SŁOWA BOŻEGO, prowadzi ludzi omamionych na śmierć

i to na śmierć wieczną.

Trzeba nam wierzącym w Mesjasza dużo miłości okazywać zwiedzionym ludziom , aby miłością

i modlitwą uwolnić z tego diabelskiego sidła. Bo to jest diabelskie sidło, dialektyka nieposłuszeństwa wobec Nauki Bożej, wyrażonej w Torze.


Błogosławieństwo

2 Ptr 3,17 BT Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się,

abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych,

własnej stałości nie doprowadzili do upadku.

autor opracowania: Piotr Fras

Korekta stylistyczna: Kamila Wilska

[1] NP = Nowy Przekład [2] BT = Przekład Biblii Tysiąclecia [3] Stern = Przekład Dawida Sterna pt. Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu [4] NT = Nowy Testament

124 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page