top of page
  • drogamesjanska

Ciało Mesjasza w Nowym Przymierzu
Żyjemy w bardzo niespokojnych czasach. Ze wszystkich stron jesteśmy epatowani konfliktami i wojnami jakie mają miejsce na całym naszym globie. Człowiek szczerze wierzący zastanawia się czy i kiedy będzie tzw. Koniec Świata. Wielu wierzących stara się przewidzieć datę powrotu Mesjasza do swojej eklezji, o której powiedział Jeszua, że "bramy piekieł" jej nie przemogą (czyt. Mt 16,16). A także zadają sobie pytanie - Do którego to kościoła przyjdzie Mesjasz, aby go zabrać?

Jest wielu wierzących, którzy szczerze się zastanawiają nad problemem istnienia prawdziwej eklezji jako cząstki globalnego "Ciała Mesjasza". Na świecie notuje się ponad 30000 tysięcy wyznań chrześcijańskich i wielu zadaje sobie pytanie - gdzie jest prawda? Które wyznanie jest prawdziwe? Z którym kościołem mam się utożsamiać, aby być w tzw. Prawdzie? I to jest naturalne, że każdy z wierzących pragnie być w Bożej grupie i tam, gdzie Mesjasz jest obecny (Czyt. Mt 28,20).

Daniel Juster[1] wymienia zasadniczo cztery punkty cechujące prawdziwą eklezję, wspólnotę globalnego "Ciała Mesjasza":


1. Wspólnota lokalna spotyka się regularnie, aby razem wielbić Boga i cała społeczność trwa w nauczaniu i studiowaniu Słowa Bożego

2. Grupa ta świętuje Wieczerzę Pańską pod postacią Chleba i Wina oraz praktykuje chrzest dorosłych przez całkowite zanurzenie.

3. Takie zgromadzenie jest poddane autorytetowi starszych i liderów

4. Fundamentem, na którym zbudowana jest ta wspólnota jest Mesjasz[2]


Szanowny czytelniku, jeżeli Twoja wspólnota wypełnia znamiona tych zaledwie czterech punktów to autor tego opracowania błogosławi Ci, abyś wsparcie i poczucie przynależności do Ludu Bożego miał/miała w i z takiej wspólnoty. Jeżeli we wspólnocie brak choćby jednego punktu to znak, że wierzący dojrzał w swojej osobistej wierze do zmiany.

W książce pt. "Wzrastanie w dojrzałości" autor szeroko i obszernie omawia każdy z tych punktów, aby uświadomić czytelnikom cel i funkcję lokalnych wspólnot wierzących w Mesjasza Jeszua. Celem książki jak mówi tytuł jest wzrastanie, wzrastanie w wierze i w Mesjaszu, aż dojdziemy do "pełni Chrystusowej" (czyt. Ef 4,13)


Zainspirowany książką tego żydowskiego nauczyciela (D. Juster jest Mesjańskim Żydem czyli Żydem, który uznaje Jeszua jako Mesjasza Izraela) postanowiłem napisać o cechach prawdziwej wspólnoty (Kongregacji) Mesjańskiej. Jak można zaobserwować na całym Świecie, a także w Polsce jest wielkie zainteresowanie ruchem Mesjańskim. W licznych kościołach, nawet w Kościele Powszechnym[3], powstają grupy ludzi, którzy określają siebie jako mesjańscy czy też mesjanistyczni.

Powstała szczególna moda na sam termin Mesjański, czy mesjanistyczny, gdzie poszczególne grupy tak się samookreślają zmieniając swoją nazwę na portalach społecznościowych (np. Facebook). Co więcej powstała Szkoła Wyższa w której - w ramach ekumenizmu - wykłada się teologię Judaizmu Mesjańskiego[4].

Z jednej strony może to zjawisko cieszyć, że rodzi się ruch, który ma cechy przebudzenia, ale z drugiej strony powstaje zamieszanie w głowie pojedynczego wierzącego. Rodzą się pytania. Która grupa mesjańska jest prawdziwa? Gdzie jest prawda? Jak możemy rozpoznać lokalne "Ciało Mesjasza", które nazywamy kongregacją Mesjańską?

Jak wcześniej napisałem wzrastać w Mesjaszu można w każdej chrześcijańskiej grupie, która ma znamiona wyżej opisane. Zbawienie nie jest naszym udziałem na mocy praktyk w danej grupie czy poglądów teologicznych obowiązujących w danej wspólnocie. Zbawienie naszych dusz jest zależne od naszej relacji z Wiekuistym. Te nasze relacje z Bogiem, relacje nie tylko modlitewne, są uświęcone na mocy "Krwi Mesjasza" co ma się objawiać naszym czystym i bezgrzesznym życiem.

Mając wielki szacunek i nie negując roli chrześcijańskich grup funkcjonujących lokalnie jako eklezja Mesjasza, chciałbym nakreślić kilka charakterystycznych cech prawdziwej wspólnoty Mesjańskiej.


Oto cechy charakterystyczne prawdziwej Kongregacji (Wspólnoty) Mesjańskiej:


1. Istotą jest aby taka grupa spotykała się regularnie w szabat, aby razem wielbić Adonaj, oddawać Bogu chwałę. Rozmiar i liczba członków nie jest ważna (czyt. Mt 18,20). Cała społeczność trwa w nauczaniu i studiowaniu Tory, Proroków i Ksiąg Nowego Przymierza (Hbr. Brit Hadasza) (czyt. Wj / 2 Mjż 20,8; Hbr. 10,24).


2. Grupa ta "Świętuje" Wieczerze Pesachu, gdzie za podstawowe elementy uważa się wino, przaśny chleb (maca) oraz gorzkie zioła. We Wieczerzy uczestniczą dorosłe osoby, które miały Zanurzenie (Chrzest) w imię Mesjasza (Hbr. Mikwah). Grupa taka "Świętuje" wszystkie Święta Biblijne (Hbr. Moadim) (czyt. Kpł / 3 Mjż 23r). Od Pesach, który zapoczątkowuje rok liturgiczny, aż do Święta Namiotów. Wszystkie święta mają na celu oczyszczenie wierzących i wzbogacenie w wierze. Ważnym, równoważnym do wieczerzy Pesachu jest moed (Święto) Jom Terua (Dzień Trąbienia), gdzie elementarnym obrzędem jest Taszlich[5], który analogiczne pełni funkcję obrzędu "Umywania Nóg" jako symbolu pojednania między wierzącymi.


3. Zgromadzenie jest poddane autorytetowi kolegialnej radzie Starszych i liderów tak jak nas naucza Słowo Boże (czyt. 1 Tm 3r.; 1 Ptr 5,1-5; 1 Tm 4,17-19). Zgromadzenie Mesjańskie nie jest "teatrem jednego aktora" gdzie "rządzi i dyktuje" wszystko rabin, lider czy szames. Wszyscy uczestnicy Świętego Zgromadzenia mają swój udział w czytaniu SŁOWA, modlitwie i śpiewie.


4. Fundamentem, na którym zbudowana jest taka wspólnota jest Mesjasz, który integruje wierzących we wspólnych relacjach. Wszystkie sprawy są regulowane przez całe SŁOWO BOŻE, które jest Słowem Mesjasza.


Ośmielam się twierdzić, że w przypadku braku w grupie choćby jednego punktu - grupa taka nie ma znamion prawdziwej Kongregacji Mesjańskiej. Grupa bez znamion tożsamych dla mesjańskiej drogi często zamienia się w "klub dyskusyjny", czy też w "klub wzajemnej adoracji", który nie służy Mesjaszowi. A co może niepokoić - grupa (klub) określający się jako wspólnota mesjańska szermuje dziwne nauki (np. 12 godzinny szabat; nie biblijny podział Tory na księgę przymierza i księgę prawa;…itp). Grupa nie reprezentująca znamion wspólnoty Mesjańskiej epatuje dziwną duchowością, która nie ma nic wspólnego z Mesjaszem, a może szokować inaczej wierzących. Czasami jest to nadmierny faryzejski legalizm, czasami praktyki promujące folklor żydowski. A jeszcze czasami zachowania nie mające nic wspólnego z wiarą w Boga Izraela jak np. New - Age.

Nie biblijne często praktyki grup i wspólnot pseudo Mesjańskich skutkują odejściem człowieka wierzącego do synagog Żydów ortodoksyjnych, gdzie nie wierzy się w Mesjasza Jeszua z Nazaretu. Ale co gorsze i tragiczne - skutkuje to także tym, że wielu ludzi odchodzi od Boga w ateizm.

Celem jaki autor wyznaczył sobie pisząc ten artykuł jest aby przestrzec każdego wierzącego przed pochopnym uczestnictwem w grupie pseudo Mesjańskiej, która mogła urzec swoim kolorytem dziecko Boże. Jeżeli grupa nazywająca się Mesjanistyczną czy Mesjańską nie wypełnia znamion wyżej opisanych to należy taką grupę jak najszybciej opuścić i znaleźć wspólnotę (Eklezję), której cechy opisano w pierwszej części artykułu. Wiedzmy, że przynależność do jakiejkolwiek grupy nie ma funkcji zbawiającej. Wiedząc o tym pamiętajmy, że globalne "Ciało Mesjasza" składa się z Mesjańskich Żydów i bogobojnych Chrześcijan uczęszczających do swoich lokalnych eklezji.


Ostrzegając - pragnę wszystkich błogosławić Słowem Bożym

Ef 4,15-16 Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, W Chrystusa, Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.Autor - Piotr Fras

Artykuł powstał zainspirowany książką D. Justera pt. "Wzrastanie w dojrzałości" - Podręcznik uczniostwa z perspektywy Żydów Mesjańskich.[1] Dr Daniel Juster jest dyrektorem Tikun International - sieci kongregacji i służby w Stanach Zjednoczonych i poza granicami. Doktor Daniel Juster jest także założycielem Unii Kongregacji Żydów Mesjańskich, gdzie służył jako prezydent i sekretarz generalny a także był pastorem kongregacji "Adat Hatikva z Chicago a później BethMessiah Washington w latach 1978-2000. W ostatnich latach Daniel Juster wraz z żoną Patty mieszka w Izraelu w okolicach Jerozolimy. Jest on autorem kilku książek w zakresie teologii i Apologetyki Żydów Mesjańskich. M.in. "Wzrastanie w dojrzałości" oraz "Powrót do Korzeni", które są dostępne na rynku wydawniczym w Polsce. W swej służbie dąży do rozwoju Ruchu Żydów Mesjańskich oraz Kościoła [2] D. Juster "Wzrastanie w dojrzałości" str. 138 [3] W ramach i postulatach "Nostra Aetate" - (Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, 4, Sobór Watykański II, 28 października roku 1965) Kościół Katolicki organizuje konferencje Mesjańskie, gdzie są zapraszani rabini mesjańscy z całego świata. W Polsce takie konferencje odbywają się co roku w Tyńcu k/Krakowa. [4] Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie [5] Taszlich - dosłownie: wrzucić. Obrzęd ten polegający na wrzucaniu kamyków do naturalnych wód jest aktem pojednania z ludźmi, przebaczenia wszystkim i wiecznego zapomnienia naszych ludzkich grzechów na wzór naszego Boga (czyt. Mich 7,19-20)

156 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page