top of page
  • drogamesjanska

Pseudopodstawy "Teologii Zastąpienia" - Część 1


Pseudopodstawy "Teologii Zastąpienia" - Część 1 - Mt 21,43

Mt 21,43 Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce.

Teologia zastąpienia to teologia utrzymująca, że Izrael fizyczny, etniczny został zastąpiony przez chrześcijański Kościół

W swych podstawowych punktach Teologia „Zastąpienia Izraela” utrzymuje, że:

1. Naturalny Izrael, czyli fizyczne potomstwo Abrahama, zawiódł w planie zbawienia i został odrzucony.

2. Kościół Chrześcijański jest duchowym potomstwem Abrahama przez Jezusa. Jest nowym, duchowym Izraelem, który zastąpił etniczny Izrael. 3. Obietnice złożone fizycznemu Izraelowi są i będą duchowo wypełniane wobec duchowego Izraela.

Antysemityzm, antyjudaizm tzw. Ojców Kościoła zaowocował soborem Nicejskim. To Sobór w Nicei, zwołany w 325 r. n. e., stał się punktem zwrotnym w historii Kościoła. Od tej pory cała powszechnie akceptowana teologia była budowana na antyżydowskim fundamencie. Zmiany natury teologicznej przyjęte na soborze nicejskim uniemożliwiły Kościołowi dalsze wypełnianie misji otrzymanej od Boga i mają reperkusje po XXI wiek n.e. Zmiany instytucjonalne, jakie zaszły po tym soborze, można określić jako fundamentalne i monumentalne zarazem. Wymieńmy najważniejsze z nich:

1. Odrzucenie zasady literalnej interpretacji Pisma, dokonywanej zgodnie z kontekstem zawartego w Nim nauczania.

2. Postawienie autorytetu hierarchii kościelnej ponad objawieniem zawartym w Piśmie Świętym.

3. Ukierunkowanie doktryny Kościoła i praktyk religijnych w opozycji do Żydów.

Mt 21,43 Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce.

Jeszua nie mówi, że naród Żydowski będzie zastąpiony innym narodem. Ostrzega, jak wskazuje kontekst Mt 21, 33-42, że Ci z przywódców, którzy nie dbają o winnicę będą zastąpieni innymi. Zanim zbadamy kontekst, zapoznamy się z definicją winnicy i tym, co przedstawia alegoria w symbolu winnicy.

Zasada interpretacji: trudne teksty wyjaśniamy tekstami już wyjaśnionym – Biblia tłumaczy się sama. W tzw. Starym Testamencie mamy wyjaśnienie Iz 5,1-7 Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą! Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą: Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie: Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste, winnicą Pana Zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto - bezprawie; sprawiedliwości, a oto - krzyk.

To nie jest wyrywanie tekstu z kontekstu to interpretacja wg zasady, że trudne teksty tłumaczy się tekstami prostymi już wyjaśnionymi.

w.5 Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano

W kontekście historycznym zrobił to Sargon II który w 722 r p.n.e uprowadził i rozproszył w Asyrii 10 pokoleń Izraela

Dlaczego? Bo wiersz 4 mówi że wydał złe owoce dosłownie: coś cuchnącego.

W. 6 Zniszczę ją doszczętnie: Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu

W kontekście historycznym zrobił to Nebukadnesar, który w 586 r. p.n.e. uprowadził całego Izraela na 70 lat do Babilonii

Ps 80,9-18

Winnica Adonaj przeniesiona z Egiptu, a potem deptana i niszczona przez pogan aż do czasu „SYNA CZŁOWIECZEGO”

Odpowiedź na pytanie czym i kim jest Winnica? Księga Iż 5,7 Zaiste, winnicą Pana Zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto - bezprawie; sprawiedliwości, a oto - krzyk.

Biblia tłumaczy się sama tak, jak Jeszua wyjaśniał.

Teraz zbadajmy kontekst Mt 21r

W Ewangelii Mateusza rozdział 21 czytamy opis konfrontacji pomiędzy Jezusem, a przywódcami religijnymi. Jezus wyrzuca ze świątyni handlarzy i przewraca ich stoły, zamykając usta kapłanom i starszym próbującym podważyć Jego autorytet. Opowiada przypowieść o ojcu i dwóch synach konkludując: „Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego” (w. 31). Następnie opowiada przypowieść o dzierżawcach winnicy

Mt 21,33-42 Innego podobieństwa wysłuchajcie: Był pewien gospodarz, który zasadził 42winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę, i wydzierżawił ją wieśniakom, i odjechał.

Mt 21,42 Rzecze im Jezus: Czy nie czytaliście nigdy w Pismach: Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym; Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych?

Mt 21,43 Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce.

Mt 21,44 I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go.

Mt 21,45-46 A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka.

Przywódcy narodu Izraela: Arcykapłani i faryzeusze prawidłowo zrozumieli, że Jezus mówił o nich. Powiedział, że królestwo zostanie im zabrane. To oni byli budowniczymi, którzy odrzucili kamień węgielny i dlatego nie będą się już opiekować winnicą Pańską Iz. 5:7 Zaiste, winnicą Pana Zastępów jest dom izraelski

To beneficjenci soboru w Nicei traktują ten tekst inaczej i myślą, że Bóg się zmienia i teraz winnicą czyni Chrześcijan.

Gdy chromy mężczyzna został uzdrowiony w Świątyni, zebrał się wielki tłum gapiów (wszyscy byli Żydami). Piotr i Jan zwrócili się do nich: Dz AP 4,1-3; 8, 11 A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie; ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia. (...) Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: Przełożeni ludu i starsi! (...) On to [Jezus] jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym

Apostoł Piotr zacytował ten sam werset co Jezus [Ps. 118:22]. Jako Żyd wierny Bogu napominał w ten sposób przywódców religijnych - „przełożonych ludu i starszych” - którzy doprowadzili winnicę Pańską do ruiny.

Prorocy w podobny sposób napominali współczesnych sobie przywódców. Ich słowa są nadal żywe i wcale nie straciły na aktualności. Saul został namaszczony przez Boga jako pierwszy król Izraela. Miał chronić lud i sprawować rządy w posłuszeństwie wobec Pana, lecz zamiast tego obrał drogę nieposłuszeństwa. 1 Sm 15,28 Wtedy Samuel rzekł do niego: Dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nada je innemu, lepszemu od ciebie” Królestwo zostało odebrane władcy, Saulowi, który był nieposłuszny Bogu, i zostało dane innemu - Dawidowi, który posłuszeństwo okazywał.

Salomon został namaszczony przez Boga na króla nad Izraelem, lecz jego serce poszło za obcoplemiennymi kobietami i ich bogami. 1 Krl 11,11 Przeto rzekł Pan do Salomona: Ponieważ dopuściłeś się tego i nie dotrzymałeś przymierza ze mną, aby przestrzegać przykazań, które ci nadałem, przeto wyrwę ci królestwo, a dam je twojemu słudze.

Z powodu niewierności Salomona Bóg odebrał pełnię władzy w królestwie jego potomkom, Królestwo zostało odebrane Salomonowi i dane komuś innemu. Nie sprawdził się do końca jako przywódca, a naród izraelski przypłacił to cierpieniem i podziałem królestwa.

Prorok Jeremiasz powiedział: Jer. 12:10 Liczni pasterze zniszczyli moją winnicę, podeptali mój dział, mój dział rozkoszny zamienili w głuchą pustynię (...) Jr 23,1-2 Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan! Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy pasą mój lud: To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie. Toteż ukarzę was za złe wasze uczynki - mówi Pan”

Przywódcy narodu żydowskiego zostali osobiście osądzeni za ich złe uczynki oraz zniszczenie i rozproszenie owiec Bożego pastwiska. Jednakże sąd dotknął całego ludu poprzez zniszczenie Judy i Jerozolimy, a następnie wygnanie do Babilonu. Pasterze wynosili się ponad Boga i Jego dziedzictwo, lecz sam naród również nie pozostawał bez winy. Zostali skrzywdzeni, ale oprócz tego osobiście grzeszyli przeciwko Panu. W podobny sposób za czasów Jeszua przywódcy Izraela krzywdzili swój lud (o czym prorokuje Jeremiasz w Jer. 23:1-8). Dlatego Bóg odebrał im winnicę i dał je komuś innemu.

Podsumowanie: Mt 21,43 Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce.

Tym tekstem wyrwanym z kontekstu Biblii (bardzo zły zwyczaj teologów chrześcijańskich) nie można udowodnić odrzucenia narodu Izraela. Bóg nie odwrócił się od swojego narodu wybranego, lecz usunął przywódców zastępując ich innymi. Cały naród cierpiał w wyniku grzechu własnego oraz grzechów jego pasterzy poprzez zburzenie Jerozolimy w 70 r.n.e. i rozproszenie między pogan na 2000 lat. Królestwo Izraela będzie odbudowane, lecz zostanie i już zostało powierzone nowym przywódcom i pasterzom.

Wracając do korzeni naszej wiary odrzucamy niebibliną naukę o odrzuceniu Izraela przez BOGA.

Odrzucamy postanowienia soboru w Nicei, których przez 17 wieków trzyma się cały kościół (KRK, Prawosławie, Protestantyzm)

1. Sobór w Nicei Odrzucił zasady literalnej interpretacji Pisma, dokonywanej zgodnie z kontekstem zawartego w Nim nauczania.

2. Sobór w Nicei Postawił autorytet hierarchii kościelnej (ksiądz, pastor) ponad objawieniem zawartym w Piśmie Świętym. A to znaczy że…

3. Sobór w Nicei Ukierunkował doktryny Kościoła i praktyki religijne w opozycji do Żydów.

Dobra rada i ostrzeżenie : Tym, którzy chcą za wszelką cenę posadzić siebie na miejscu Żydów (nazywając siebie „Izraelem duchowym”, czyli Żydami, i resztką Izraela choć nimi nie są), aby przywłaszczyć sobie ich pozycję wobec Boga oraz błogosławieństwa im obiecane, polecam pod rozwagę werset z księgi Ap. 3,9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. Kto z was chce mieć udział w zgromadzeniu Szatana?

Nie chciałbym być źle zrozumianym: Nie jestem przeciwko kościołowi (KRK, Prawosławie, Protestantyzm), jestem przeciwko babilońskim strukturom kapłaństwa, i co za tym idzie, babilońskiej władzy kapłanów, księży i pastorów Częstokroć miast dać chwałę dla Boga odbierają tą chwałę dla siebie. Miast służyć Ludowi Bożemu rządzą i zajmują się polityką.

Błogosławię wszystkim, którzy zmanipulowani błędnym nauczaniem swojego kościoła uważali się do tej pory za duchowy Izrael.

Błogosławię wszystkim , aby wystarczył nam tytuł potomstwa i dzieci Abrahama - Ojca wiary - wg obietnicy.

Błogosławiąc proszę dajcie posłuch SŁOWU BOŻEMU

Ap 18,4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające.

Na podstawie własnego wykładu z dnia 17-01-2015 opracował Piotr Fras

376 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page