top of page
  • drogamesjanska

Zrozumieć List do Galacjan – cz. 1Ga 1,6-9 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!


Ten arcyciekawy i trudny (w wyjaśnianiu) list apostoła Pawła do mieszkańców krainy Galicji zaczyna się trudnymi i zarazem strasznym słowami. Apostoł Paweł wprost przeklina tych, którzy odważają się mówić inaczej czy też przekręcają poselstwo Boże. Jaka więc jest treść ewangelii, którą głosili apostołowie, a wśród nich rzecznik pogan - apostoł Paweł? W niniejszym artykule chciałbym się odnieść do poselstwa, jakie nazywamy Ewangelią, która jest „Dobrą Nowiną” dla wszystkich – tak dla Żydów, jak też dla Nie-Żydów. Grecki wyraz "Euaggelion", (gdzie Eu znaczy dobry, a aggelion znaczy przekaz, wieść), dosłownie znaczy dobra wieść, dobry przekaz. (Po hebrajsku termin ten brzmi „Besora").

W starożytności ewangelia oznaczała dobrą wieść np. o narodzeniu dziecka (czyt. Jr 20,15). Innym przykładem może być sytuacja, kiedy zwyciężyła armia i goniec tej zwycięskiej armii przybiegł do Króla i mówi „zwyciężyliśmy” – to była „Besora”, to była „ewangelia”, to była dobra nowina o zwycięstwie (czyt. 1 Sm 31,9). Za każdym razem ta wieść mogła być inna, ale zawsze to była dobra nowina. Dobra nowina - ewangelia to także synonim zapłaty, bo ten który przyniósł dobrą wieść dostawał datek pieniężny jako zapłatę za ”Dobrą Nowinę”, tak więc ewangelia jest odpowiednikiem także zapłaty (czyt. 2 Sm 4,10). Dobrą nowiną była wieść jaką przynieśli trędowaci do oblężonego Jeruzalem, kiedy to rozproszona armia asyryjska została przez anioła „wydmuchana” z ich obozów, a ci trędowaci – głodni od wielu już miesięcy – pomyśleli

„nie mamy już nic do stracenia idziemy się najeść” (2 Krl 7r.). Ale kiedy się najedli stwierdzili

„nie możemy tej dobrej wieści o jedzeniu zatrzymać, musimy przynieść ją do miasta”.

To była też ewangelia, to była „Dobra Nowina".

Pisząc o "różnych ewangeliach" z Tanach (czyli w tzw. Starym Testamencie), możemy śmiało inaczej powiedzieć, że "ewangelia" ma swoje desygnaty[1] czyli różne znamiona i wersje dobrej wieści. Ilustracją dla pojęcia „desygnat” może być w języku polskim słowo "zamek".

W przypadku gdy nie usłyszymy kontekstu zdania, to myślimy o kilku desygnatach tego terminu. I tak desygnatem dla słowa "zamek" będzie A) urządzenie zabezpieczające drzwi do domu B) Zabytek architektury budowlanej C) czy też zamknięcie spodni, jak też innej części ubioru (suwak).

Wracając do terminu "ewangelia" również dzisiaj możemy mówić o wielu desygnatach tej jednej nazwy. I tak desygnatem ewangelii będzie każda księga pisana przez ewangelistów Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Desygnatem ewangelii jest i będzie poselstwo zredagowane w tych czterech księgach. Za desygnat ewangelii możemy traktować całe życie, całą służbę, wszystkie szczegóły z życia Jeszua z Nazaretu, opisane w całym tak zwanym Nowym Testamencie.

Tak zwany Nowy Testament jest desygnatem ewangelii. Desygnatem ewangelii, tak jak napisałem, jest również zapłata za ewangelię, za dobrą nowinę. I w końcu desygnatem ewangelii jest także poselstwo Boże, obwieszczone całej ludzkości, a oparte na całym Piśmie Świętym. Opierając się na fundamencie całej Biblii chciałbym sprecyzować, o którym desygnacie ewangelii pisze apostoł Paweł w Liście do Galacjan. Aby to podkreślić zapoznajmy się z tekstem innego listu Pawła.

1 Kor 15,1-4Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. 2Przez nią również będziecie zbawieni, Jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem... Bo inaczej na próżno byście uwierzyli. 3 Przekazałem wam na początku to, co przejąłem:

że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, 4 że został pogrzebany,

że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem

Kiedy apostoł Paweł pisze do Koryntian o ewangelii, to przekazuje wieść "zgodnie z Pismem".

To może być dla niektórych retoryczne pytanie, ale muszę je zadać: O których "pismach" wspomina autor, skoro tak zwanego Nowego Testamentu jeszcze nie było (ponieważ nie był on jeszcze napisany)? To wniosek jest nader oczywisty - desygnat ewangelii głoszonej przez apostoła Pawła opierał się o Torę, Proroków i cały Tanach. Kolejnym świadectwem niechaj będą Dzieje Apostolskie

Dz. 26,22-23 Ale z pomocą Bożą do dzisiaj stale daję świadectwo małym i wielkim, nie głosząc nic ponad to, co przepowiedzieli Prorocy i Mojżesz 23 że Mesjasz ma cierpieć, że pierwszy zmartwychwstanie, że głosić będzie światło zarówno ludowi, jak i poganom. Jest tu kilka ciekawych przesłanek, ale my zwróćmy uwagę na fakt, że apostoł Paweł zwiastuje ewangelię w granicach tekstu biblijnego „Proroków i Mojżesza”. Gdzie "Mojżesz" jest synonimem nauki Bożej (Tora) zredagowanej w całym pięcioksięgu.

Ewangelia o Królestwie Bożym w wykonaniu Pawła i jego desygnat oparty był o „Torę, Proroków

i Pisma” (czyt. Dz. AP. 28,23-24).

Desygnat głoszonej przez Pawła ewangelii opierał się o Pisma Święte Tanach, czyli Pisma tak zwanego Starego Testamentu.

Ewangelia głoszona przez Jeszua miała i ma tożsamość żydowską.

Ew. Jana 4,22"Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów"

Czytając czwarty rozdział ewangelii Jana możemy nie tylko stwierdzić, że ewangelia ma tożsamość żydowską, ale co ważne i podstawowe dla desygnatu prawdziwej ewangelii – Prawdziwa Ewangelia mówi bezpośrednio o grzechu i wzywa do upamiętania. Ewangelia

w ustach Jeszua choć przez kogoś uznana jako "brutalna prawda" była ewangelią, dzięki której nawróciła się niewiasta samarytańska, i ci nienawistni Żydom Samarytanie. Samarytanie nienawidzili Żydów! I odwrotnie Żydzi nienawidzili Samarytan traktując ich jako nieczystych.

Na pewno pamiętamy ten zapis ewangelii (czyt. Łk 9,51-56), kiedy to uczniowie z Jeszua przechodzili przez Samarię, i "niegościnni" Samarytanie powiedzieli „wynoście się stąd!”,

a Piotr i Jan zwracając się do Jeszua powiedzieli „Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił?”. Na niegościnnych Samarytan uczniowie chcieliby ognia z nieba. Jeszua wtedy powiedział im „nie wiecie jakiego ducha jesteście!” Ewangelia to jest duch miłości, a nie wrogości. Ewangelia i jej prawdziwy desygnat

to mocne słowa mówiące o grzechu, ale przy tym o miłości do człowieka, który jest grzeszny.

Desygnatem ewangelii głoszonej przez apostołów jest poselstwo głoszące upamiętanie

z grzechów, ale w miłości do grzesznika

Zwróćmy uwagę jaka zmiana zaszła w apostołach kiedy zakosztowali prawdziwej ewangelii.

Dz. 8,14-15 Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, 15 którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego.

Zobaczcie, ewangelia Boża przedstawiona przez apostołów jest mocą Bożą, ku zbawieniu najpierw Żyda potem Greka. Jest dynamitem Bożym, który zmienia tak Samarytan,

którzy nienawidzili Żydów, jak i uczniów Jeszua. Jeszcze niedawno ogień z nieba chcieliby zrzucić na niegościnnych Samarytan, a dzisiaj się modlą o ich zbawienie, o ich trwanie

w Mesjaszu, o ich trwanie w prawdzie Bożej. Ewangelia i jej prawdziwy Boży desygnat zmienia nastawienie do Żydów wszystkich pochodzących z narodów. Nie ma antysemityzmu[2],

ani antyjudaizmu[3] w ludzkich sercach, kiedy dociera do serc desygnat prawdziwej apostolskiej ewangelii. Pewien człowiek powiedział: „chrześcijanin nie może być antysemitą”. Parafrazując te słowa, dziecko Boże, wierzący, bogobojny z narodów, nie może mieć w sercu nienawiści

do żadnego narodu, a tym bardziej do Izraela. To jest desygnat prawdziwej ewangelii – zmienia człowieka, mówi o grzechu, ale też zmienia nastawienie do drugiego człowieka czy też do innej nacji. Ewangelia którą głosili apostołowie, to była ewangelia upamiętania, a jej celem było upamiętanie każdego grzesznika, czy to jest Żyd czy też Nie-Żyd. Taką mocną ewangelię upamiętania głosili swoim żydowskim braciom apostołowie (czyt. Dz. 2,36-41). Ewangelia

nie czyni różnicy między Żydem i Nie-Żydem. Do swoich Żydowskich braci, Piotr apostoł głosił mocną ewangelię w słowach: macie się opamiętać! A to upamiętanie wyrażone jest w języku hebrajskim zwrotem „teszuwa”, który niesie za sobą głęboką skruchę za popełnione grzechy,

ale także opamiętanie, zmianę myślenia, także powrót do Boga na Jego – Bożych warunkach. Zwróćmy uwagę na dalszy ciąg ewangelii głoszonej przez Piotra

Dz.Ap. 3,24-26 Zapowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców. 25 Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł

z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi. 26 Wam to Bóg najpierw wzbudziwszy Syna swego posłał Go aby wam błogosławił odwracając każdego z was od złości waszej

Zauważyliśmy ciekawy szczegół w tych słowach ewangelii Piotra? Piotr apostoł powołuje się

na fakt, że Jeszua HaMaszijach jest sługą Przymierza i to jest Dobra Nowina. Którego Przymierza można zapytać? Odpowiedz jest wiadoma, tego które Bóg zawarł z Abrahamem, a później ratyfikował na Synaju z całym Izraelem. Ewangelia czyli Dobra Nowina musi być oparta o Torę

i Proroków, musi być oparta o Przymierze, które Bóg zawarł z ludem swoim, a wcześniej

z Abrahamem, któremu powiedział „w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi”. Ewangelia i jej właściwy desygnat głoszony przez Pawła i Piotra, Akwilasa, Filipa, Jana

i wszystkich innych, była oparta o Przymierza, które są zawarte w Słowie Bożym.

Dla uczniów Jeszua Dobra Nowina – Przymierze – Tora – Upamiętanie się z grzechów to jest jedna płaszczyzna poselstwa Bożego, które nazywamy ewangelią. Bóg znowu chce nawiązać relacje z Izraelem. Bóg chce nawiązać relacje z grzesznikiem, każdym – nie tylko z Izraela,

ale i z narodów. Bóg wyciąga rękę do wszystkich, wyciąga ręką swego Syna, żeby Jego krew była przebaczeniem za nasze grzechy. Bóg robi pierwszy krok, aby w tej Dobrej Nowinie wzbudzić nas do życia, bo w grzechach naszych jesteśmy martwi. Desygnat ewangelii pierwszych uczniów, desygnat ewangelii apostolskiej, to relacja z naszym Bogiem Wiekuistym.

To łaskawa oferta, polegająca na tym, że Bóg przemawia przez swoje Słowo: przebaczam wam, a choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat wybieleją jak śnieg (Iz 1,18). Tylko przyjdźcie do mnie, ale ta łaskawa oferta zawiera w sobie to, co już napisałem – Przymierze – Bóg jest wierny obietnicom jakie dał Abrahamowi, a później całemu ludowi na górze Synaj i tę obietnicę wypełnia krok po kroku, wysyłając Jeszua, aby był ofiarą za grzechy tak Izraela,

jak i bogobojnych z Narodów. Desygnatem ewangelii apostoła Pawła, Piotra, Jana jest desygnat taki sam dla Żydów, jak i dla Greków. Apostołowie nie tworzyli odrębnej, osobnej, innej ewangelii dla Samarytan kiedy poszli do nich, mówili to samo co Jeszua, to co im Jeszua przekazał,

kiedy nauczał uczniów po zmartwychwstaniu, gdy zaczynając od Tory przez Proroków tłumaczył co o Nim napisano w pismach (czyt. Łk 24,27). I apostołowie zanieśli tę samą ewangelię (według Tory i Proroków) o Przymierzu do wszystkich. Do wszystkich, nie tylko z Izraela, ale także

do Goim (Nie-Żydów). Ewangelia jest mocą Bożą tak dla Żyda, jak dla Nie-Żyda. To była stała praktyka uczniów Jeszua, aby głosić upamiętanie najpierw Żydom (czyt. Dz. 13,14-16; oraz

Dz. 14,1nn).

"Desygnat ewangelii głoszonej przez apostołów jest oparty o Pisma Tanach i obietnice przymierza"

Kiedy już zbiór całej gminy żydowskiej w basenie morza śródziemnego był „osłuchany”

z ewangelią Bożą, apostoł Paweł na zakończenie swojego życia mówi, teraz ewangelia będzie zaniesiona do pogan, dlaczego i po co?

Dz.Ap. 26,18Abyś otworzył im oczy i zwrócił od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga. Aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we Mnie współudziału z uświęconymi.

Kilka przesłanek wynika z tego wersu, ale powtórzę pytanie: Po co poganom ewangelia? Po co im światłość Wiekuistego? Odpowiedz choć oczywista musi tu paść: Aby ich (pogan) szatan wypuścił z więzienia. W jakich więzieniach trzyma ludzi przeciwnik Boży, Szatan? W więzieniach grzechu. Czym jest grzech? Przestępstwem Prawa (czyt. 1 J 3,4).

Ewangelia zaniesiona do pogan jest taka sama jak ewangelia, która była głoszona do Samarytan czy do Greków. Upamiętajcie się narody! I przyjdźcie do Boga żywego, przyjdźcie do nauki Tory. Desygnat ewangelii Pawłowej, to specyficzny desygnat – opiera się o Torę Mojżesza, opiera się

o Proroków, opiera się o Przymierza jakie Wiekuisty zawarł z Abrahamem. Ale też jest to taka sama w treści Ewangelia dla Żyda i dla poganina. Upamiętaj się człowiecze! Wróć do Boga! Wróć do Jego przykazań!

"Desygnatem ewangelii apostołów jest jedna i jednakowa ewangelia tak dla Żydów, jak też dla Pogan"

Ef 2,11-12 Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy – poganie co do ciała, zwani „nieobrzezanymi” przez tych, którzy zowią się „obrzezanymi” od znaku dokonanego ręką na ciele – 12 w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału

w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie.

Poganie, którzy nie znali Izraela, nie znali Pism Świętych, byli obcy dla Izraela. W momencie

gdy ewangelia do nich dociera, już nie są obcymi, zniknęły podziały. Są już swoimi między swoimi, uświęceni wśród uświęconych.

Ef 2,19-22 A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – 20 zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. 21 W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą

w Panu świątynię, 22w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha

Zobaczmy jak prawdziwa ewangelia zmienia ludzi. Samarytanie przestali nienawidzić Mesjańskich Żydów, a uczniowie żydowscy Jeszua przestali nienawidzić Samarytan.

W jednym zgromadzeniu jest Żyd, grek i poganin każdego plemienia. Bo prawdziwa ewangelia łączy, jednoczy, scala, a nie rozbija. Nie ma podziału, że Żyd jest lepszy, większy, lepiej zna Torę. Wszyscy jesteśmy jedno w Mesjaszu.

Ef 3,6 To znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.

Głównym celem prawdziwej ewangelii jest posłuszeństwo Bogu (czyt. Rz. 1,1-5; oraz

Rz. 16,25-26). Przez cały list do Rzymian apostoł Paweł wskazuje na Prawo, którego trzeba słuchać i być jemu posłusznym. Pisze o Prawie Bożym, że jest święte i duchowe (Rz. 7,12).

A wszystko co pisze opiera o Torę - naukę Bożą.

5 Moj 30,10-14 jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając jego poleceń

i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy. 11Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem.12Nie jest w niebiosach, by można było powiedzie: Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słucha i wypełnimy je.13 I nie jest za morzem, aby można było powiedzie: Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słucha i wypełnimy je.14 Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie, w twych ustach i twoim sercu, byś je mógł wypełnić!

Głęboka teszuwa – powrót do Boga, to powrót do Zakonu, do Tory naszego Boga Wiekuistego. To jest ewangelia, którą Paweł głosi w liście do Rzymian, a cytuje z Tory. Ten fragment z Tory kończy się w 19 wersecie, w którym Bóg daje nam wolną wolę, i mówi biorę dziś przeciwko wam na świadków Niebo i Ziemie i dalej... wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo!

To samo mógłbym sparafrazować: „wybierzcie właściwy desygnat ewangelii głoszonej przez apostoła Pawła, abyście żyli”, bo Bogu na tym bardzo zależy. Desygnat ewangelii apostolskiej

to nie jest tanie ubezpieczenie na życie. Na pewno wielu z was spotkało się z ubezpieczycielami różnych firm ubezpieczeniowych, i myśleliście sobie, że jak będą tanie spłaty to będzie wszystko dobrze. A później się okazało, że jak dochodziło do wypłaty odszkodowania to agent ubezpieczalni mówi trzeba było przeczytać tam co było małym drukiem napisane, że w tym momencie wypłata odszkodowania się nie należy. Apostołowie Paweł i Piotr nie byli agentami taniego ubezpieczenia na życie, które ma dzisiaj tylu "rzeczników". Ci tani "agenci" mówią: wystarczy, że tylko powiesz „wierzę w Pana Jezusa”, ochrzcisz się i już będziesz zbawiony.

To jest tak zwana tania ewangelia, która nie zabezpiecza życia wiecznego. Apostoł Paweł zwiastował mocną ewangelię: „upamiętajcie się”! „Bójcie się Boga”!, bo to nie jest kolega,

z którym możecie się fraternizować.

Apostoł Jan, którego nazywają apostołem miłości, mówi w swoim pierwszym liście następujące słowa do tych, którzy słuchają ewangelii:

1Jana 3,4-10 4 Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. 5 Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzi grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu.

6 Ktokolwiek trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał 5 Dzieci, nie dajcie się zwodzi nikomu; ten, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy.8 Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczy dzieła diabła. 9 Ktokolwiek narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; 10Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga dzieci diabła: kto postępuje niesprawiedliwie,

nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.

Prawdziwa Ewangelia jest posłuszeństwem, życiem według sprawiedliwości Bożej,

według prawości Bożej. Pierwsi uczniowie Jeszua mówili o Żydowskiej Ewangelii opartej o Torę

i Proroków. Mówili ją z mocą Słowa Bożego, aby się wszyscy upamiętali tak w Izraelu,

jak i w narodach, bo ewangelia niesie upamiętanie i powrót do Tory czyli Zakonu Pana Boga. Prawdziwa ewangelia i prawdziwe nawrócenie kieruje nas wprost do nauki Bożej, która się nazywa Torą. Dowód z Pisma Świętego jest tego potwierdzeniem. "Nawróceni" Żydzi wierni trzymali się Tory, o czym świadczą Dzieje Apostolskie. (czyt. 21,20-21)

Wiara w Jeszua, wiara w ewangelię Bożą to wierne trzymanie się Zakonu, to jest ta mocna ewangelia apostolska w wykonaniu Filipa, Akwilasa i innych apostołów, których moglibyśmy długo wymieniać. Cudowni ludzie, którym się chciało przemierzać bezdroża tak zwanej Małej Azji. Prawdziwy desygnat ewangelii niesie nam łaskę. Hebrajski wyraz "Chesed" tłumaczony jako łaska tak naprawdę ma w swojej pojemności takie pojęcia jak wierność, miłość i miłosierdzie. Ewangelia apostolska i jej desygnat jednoczy w jedną kehilę czyli w jeden zbór Żydów

i Nie-Żydów. To jest desygnat prawdziwej ewangelii! Prawdziwa ewangelia daje upamiętanie

i szczery powrót do Boga na Bożych warunkach, powrót do Jego przykazań. I co najważniejsze prawdziwa ewangelia napełnia nas Duchem Miłości.

Ef 1,13 W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również – uwierzywszy , zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany.

Ta prawdziwa ewangelia i jej desygnat w wykonaniu Pawła niosła Ruach HaKodesz. Można

by było zapytać do czego jest potrzebny Duch Święty? Ruach HaKodesz przede wszystkim jest nam dany do Świętego życia według Tory. Ktoś, kto usłyszał prawdziwą ewangelię dostaje ten zastrzyk, tę szczepionkę Ducha Świętego i nagle widzi, że nie może dalej palić, bo to jest grzech, nie może dalej pić, bo to jest grzech obrzydliwy wobec Boga upijać się, a pijacy królestwa Bożego nie odziedziczą. Ktoś kto dostaje prawdziwą ewangelię dostaje „Ruach”! Potęgę! Moc! Dostaje siłę do trwania w świętości według Tory. A przecież znam wielu takich co usłyszeli "inną" ewangelię, ale nie zmieniło to ich życia, dalej nienawidził Żydów, dalej pił jak pił, i nie piszę tego, aby to komuś wypominać, nie zrozumcie mnie źle. Prawdziwa ewangelia i jej desygnat Boży niesie Ruach HaKodesz, niesie moc do świętego życia. To jest cechą tego prawdziwego przesłania dobrej wieści od Boga. Ale wróćmy do desygnatów ewangelii. Pamiętamy jak wyżej napisałem termin „zamek”, który ma kilka desygnatów. Ale jak się ma desygnat architektury zabytku gdzieś na Ukrainie do mojego metalowego urządzenia

w drzwiach? Czy widzicie, że są to bardzo różne w treści czy też w technologii, czy też

w materiale wykonania różne rzeczy. Jeden termin może zawierać kilka desygnatów, „zamek” zawiera ich wiele. Ewangelia ma desygnatów co najmniej 4 i tak desygnatem ewangelii są księgi, które czytamy: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana to jest desygnat ewangelii. Desygnatem ewangelii jest cała służba, całe życie Jeszua HaMaszijach, które jest objawione w tak zwanym Nowym Testamencie. Desygnatem ewangelii jest również poselstwo Boże do całej ludzkości zgromadzone w całym Słowie Bożym, które mówi „bójcie się Boga”. Na pewno słyszeliście jeszcze inne desygnaty. Na pewno słyszeliście ten desygnat ewangelii, w którym, jeżeli jesteś bogaty, masz kilka samochodów to znaczy, że Bóg ci błogosławi, to ewangelia sukcesu.

Być może słyszeliście desygnat ewangelii gdzie, jeżeli Szabatu nie zachowasz to bój się,

już nie jesteś zbawiony. To jest ewangelia zimnego, bez serca, stosowania się do przepisów

tzw. ewangelia legalizmu. Desygnatów ewangelii jest wiele, ale każdy z tych desygnatów różni się od znamion desygnatu ewangelii głoszonej przez apostołów, w tym także przez apostoła Pawła. Czy zauważacie teraz te różnice w desygnatach? Bo cóż nam z tego, że uwierzymy,

że Jeszua umarł na palu? czy nam coś to niesie? Tak naprawdę to nie jest ewangelia dla nas,

nic nam nie niesie, nie niesie nam Ruach HaKodesz do świętego życia. Desygnat Pawłowej

i Kefasowej, Filipowej, Akwilasowej Ewangelii przynosi nam znajomość Przymierza i obietnic Bożych zawartych w tym Przymierzu. Ten prawdziwy desygnat ewangelii głoszonej przez Pawła przynosi nam posłuszeństwo wobec Prawa Bożego zawartego w całej nauce Tory. Desygnat

tej prawdziwej Ewangelii niesie nam w sercach miłość do Narodu Wybranego – Izraela,

która każe nam modlić się w każdym miejscu za Izrael, bo usłyszeliśmy prawdziwą ewangelię,

w której miłością darzymy tych, którzy nam tę ewangelię przynieśli. Bo gdyby nie poświecenie tych braci (Żydów) w pierwszym wieku, to nigdy nie mielibyśmy tak zwanego Nowego Testamentu. Desygnat prawdziwej ewangelii napełnia nas Ruach HaKodesz do świętego życia. Czy słyszeliście tą prawdziwą ewangelię? Czy macie tą prawdziwą ewangelię wieczną?

Szanowny czytelniku niniejszego artykułu chciałbym Ci położyć na sercu kilka pytań:

1. Czy umiałbyś zwiastować "Dobrą Nowinę" zwaną ewangelią tak jak apostoł Paweł, czyli

tylko w oparciu o tzw. Stary Testament.?

2. Czy umiał/a byś wytłumaczyć za pomocą tylko Tory i Proroków, że Mesjasz Jeszua jest żydowskim Mesjaszem i ma biblijną tożsamość?.

3. Czy umiał/a byś wskazać różnicę między desygnatem tzw. "ewangelii sukcesu"[4]

a desygnatem Ewangelii Bożej obwieszczonej całej ludzkości, a opartej na całym Piśmie Świętym, opartej o Przymierze zawarte na Synaju


Podsumujmy znamiona desygnatu tej prawdziwej ewangelii:

1 . Ewangelia apostołów i jej desygnat oparty jest o CAŁE Słowo Boże

2. Ewangelia apostolska jest taka sama w treści dla Żydów i dla Pogan

3 . Ewangelia apostolska oparta jest o Przymierze, jakie Bóg zawarł z Abrahamem i całym ludem Izraela na Synaju, bo to jest jedno Przymierze, później były tylko ratyfikacje.

4. Prawdziwa Ewangelia jednoczy Żydów i Nie-Żydów w jedno zgromadzenie.

5. Prawdziwa Ewangelia zmienia ludzi z grzeszników na kochające i kochane dzieci Boże.


Desygnat prawdziwej ewangelii (apostołów) napełnia nas

  1. Znajomością przymierza i obietnic Bożych

  2. Posłuszeństwem wobec Prawa Bożego zawartego w nauce Tory

  3. Miłością do narodu Izraela i wspólnotę praktyk wiary jakie miały miejsce w pierwszym wieku

  4. Ruach HaKodesh do Świętego życia według Ewangelii, która jest mocą.


Jeżeli macie znamiona tego desygnatu prawdziwej ewangelii to witajcie w domu.

Witajcie w domu modlitwy dla wszystkich narodów.


Opracowane na podstawie własnego wykładu z dnia 07/12/2013 - Piotr Fras

[1] Źródło- Internet- Desygnat – każdy konkretny obiekt pasujący do nazwy lub, ściślej,

każda rzecz oznaczana przez dany znak, wyraz, wyrażenie lub pojęcie. [2] Antysemityzm - bezpodstawna nienawiść do fizycznych potomków biblijnego Jakuba [3] Antyjudaizm - Nienawiść i niechęć do wszystkiego co żydowskie, także do biblijnej wiary

i praktyki wyrażonej w tzw. Starym Testamencie. W chrześcijaństwie Antyjudaizm wyraża się

w dogmatach i doktrynach przeciwstawnych nauce Bożej (Tora) [4] Tzw. "Ewangelia sukcesu" - Lansuje hasła: Wszystko mi wolno; wolny jestem w Chrystusie; Zakon mnie nie obowiązuje; a miara sukcesu materialnego jest miarą zbawienia.

285 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page