top of page
  • drogamesjanska

Zrozumieć List do Galacjan – cz. 5W poprzednim wykładzie nakreśliłem problem, który skłonił apostoła Pawła do napisania listu. Tym powodem był wieloaspektowy "przekręt" ewangelii (Czyt. Ga 1,6-7). Poznaliśmy problem obrzezania, za którym się kryje Halacha Tory ustnej, która wadliwie rozumiana prowadzi do zimnych uczynków. Poznaliśmy już też herezję zimnego legalizmu, którego definicję można zredagować w lapidarnej zasadzie mechanicznego legalizmu: "Nie ma potrzeby ufać Bogu,

nie ma potrzeby Boga kochać – wystarczy stosować się do zasad".

Tę zasadę psycholodzy nazywają magicznym myśleniem, które u pacjenta wywołuje ułudę,

że jak zrobi tak i tak to wszystko będzie dobrze. W tej myśli wielu wierzących trzyma się zasad swojego kościoła trwając w błędnym myśleniu, że wszystko jest dobrze w jego duchowości.


Ga 3,1 "O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego"?

Nie do przyjęcia jest wniosek, jakoby apostoł Paweł obrażał Galacjan. Nieco dalej (Ga 4,28) nazywa ich dziećmi wiary. Raczej odczytajmy te słowa jako „głuptasy” pamiętając, jak bardzo kochał Paweł tych, którym głosił ewangelię. O nierozumni Galacjanie - Kto was omamił? Kto was oczarował? W tych słowach można zauważyć i osłupienie i wielki ból, jaki wyraża apostoł Paweł nie obrażając nikogo. My już znamy odpowiedź na to zadane wcześniej pytanie. Po kilku artykułach wiemy już, że Galacjan oszukali, omamili, zauroczyli faryzejscy legaliści z całym kolorytem swojej żydowskiej kultury. I ze swoją Halachą opartą o Torę Ustną często generującą zimny, beznamiętny, mechaniczny legalizm. Uniwersalne przesłanie Listu do Galacjan było aktualne nie tylko w pierwszym wieku i kierowane nie tylko do tamtejszych zborów. Przesłanie

to jest aktualne do dziś. To do nowożytnych Galacjan zwraca się dzisiaj sam Bóg: „O nierozumni, o głuptasy, kto was omamił? Przecież wymalowałem przed wami obraz Chrystusa!”

Jaki to obraz został namalowany na sercach i oczach Galacjan?

1 Kor 15,1-4 Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem... Bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem

Jaki to jest obraz? Co widzimy w tych słowach, kiedy Szaul mówi o Mesjaszu (Jezus Chrystus) ukrzyżowanym na drzewie Golgoty? Czy widzimy tylko osobę, która ukrzyżowana na drzewie, cierpi męki? Czy raczej powinniśmy zobaczyć obraz Wiekuistego Boga i Jego miłości? Bóg,

który robi oddanie (ofiara) z miłości do człowieka. Bóg robi oddanie ze swojego jedynego

w swoim rodzaju Syna Bożego. Za moje, twoje, i nasze grzechy! Niesamowity obraz miłości!

Bo żaden z nas, rodziców, nie oddałby swojego dziecka za życie czy też zdrowie drugiej osoby. A więc nie jest to obraz tylko Syna Bożego ukrzyżowanego na Golgocie, aby tylko ktoś sobie zapłakał nad barbarzyństwem tego oddania, ale obraz miłości Bożej, w której Bóg oddaje swego Syna po to, abyśmy my już więcej nie grzeszyli. To jest właściwe oddanie obrazu miłości Boga, który robi wszystko, aby nawiązać z nami, i z każdym człowiekiem relację.

Oddanie (ofiara) Mesjasza to obraz ukazujący Wiekuistego jako Boga dotrzymującego obietnic przymierza (Czyt. Jr.31,31 Ez 36,26-28)

W następnych słowach trzeciego rozdziału apostoł Paweł wciąż pyta Galacjan... Zadaje pytania, aby ich i dzisiejszych czytelników pobudzić do myślenia

Ga 3,2-3 BT "Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć, czy Ducha otrzymaliście dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo, czy z powodu posłuszeństwa wierze? Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem?"

Nawiązując do wyjaśnionych już pojęć jeszcze raz powtórzę pytanie: Czy Ruach HaKodesh[1] otrzymaliście przez ergo nomou - uczynki prawa? Wyjaśniając list do Galacjan musimy sobie także wyjaśnić nomenklaturę jaką stosuje apostoł Paweł w swym przekazie. Nie wdając się

w doktrynalne kwestie personifikujące Ducha Bożego[2] chciałbym zasygnalizować priorytetowe funkcje Ruach Bożego (Duch Boży).

J 16,8 "A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, i o sprawiedliwości, i o sądzie;"

To jest pierwsza i podstawowa funkcja Ducha Świętego – przekonanie człowieka o jego grzeszności, o sprawiedliwości Bożej i w dalszej kolejności o nadchodzącym sądzie. Apostoł Jan, autor ewangelii, ale także listów, w swoim pierwszym liście mówi o poznaniu Boga poprzez znajomość Jego Słowa i przykazań tam zawartych. (Czyt. 1 J 2,3-6). Jak wynika ze słów Jana - tylko wtedy mamy poznanie Boga, kiedy znamy Jego Słowo i Jego przykazania praktykujemy.

W tej pierwszej funkcji, funkcji poznania grzechu Ruach HaKodesz delikatnie nas podprowadza, abyśmy podporządkowali się wszystkim przykazaniom, aby nie grzeszyć więcej. Chcąc poznać Boga musimy się podporządkować etycznym wzorcom płynących z całej Biblii.

Wśród wielu pytań pojawia się w liście także kwestia wiary. Apostoł Paweł pyta: Czy dostaliście Ruach w skutek legalistycznych uczynków praktykowanych tak na zimno, bez miłości? Czy ze słuchania z wiarą? Wiemy skądinąd, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. (Czyt. Rz. 10,17). Powtarzając pytania apostoła Pawła skierowane do Galacjan musimy sobie doprecyzować takie terminy jak wiara, ale też definicję i funkcje Ducha Bożego.

O kolejnej funkcji Ducha Świętego mówi ewangelia Jana:

J 14,26 "Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem".

Bardzo ciekawa sprawa, prawda? Co takiego ma nam przypomnieć Ruach HaKodesz? Wszystko co powiedział Mesjasz! Logiczne, prawda? Ale co takiego powiedział Mesjasz, co Ruach ma nam przypomnieć?

J 17,14 BT "Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata".

Co było najważniejsze wśród wielu słów i nauczań jakie mówił Mesjasz w czasie swojej służby na ziemi? Mówił o Bogu i przekazywał Słowo Boże! Czy On mówił o Nowym Testamencie? Skoro,

jak wiemy, Nowy Testament jeszcze wtedy nie istniał. Jeżeli Jeszua mówił o Słowie Bożym,

to mówił o tzw. „Tanach”[3]. Mówił o Hebrajskich pismach świętych złożonych z Tory Mojżesza,

z Proroków i Pism (Stary Testament).

Funkcją podstawową Ducha Świętego (poza przekonaniem o grzechu) jest nauczyć nas

i wprowadzić w całe SŁOWO BOŻE, gdzie Tanach jest fundamentem wiedzy i wiary. Jeżeli jakiś "duch" mówi wam ustami różnych ludzi, że Stary Testament jest nieważny, nieaktualny, niepotrzebny, to musimy zdać sobie sprawę, że to nie jest Boży "duch". My, Uczniowie Mesjasza, czytamy Słowo Boże co Szabat, czytając Paraszot[4] - fragmenty Słowa Bożego, przez które Ruach HaKodesz przemawia do nas. Porusza nasze serce i powoduje, że zaczynamy słuchać

ze zrozumieniem, co Ruach chce nam na serce położyć. Słowo Chrystusa, o którym mówił,

że przypomni nam pocieszyciel - Duch Święty - to Słowo Boga. Słowo Boga w pismach Hebrajskich, w całym Tanach. W tym miejscu poprzez ilustrację chciałbym naszkicować narzędzie do rozpoznawanie "duchów".

Z nauki fizyki poznaliśmy takie pojęcie jak grawitacja[5]. Znajomość tego pojęcia w praktyce pozwala nam zrozumieć, kiedy nasze oczy i zmysły są oszukiwane. Np. kiedy w filmach (nie tylko SF) widzimy, jak bohaterzy biegają po ścianach, czy też skaczą na dziesiątki metrów to każdy człowiek wie, że nie jest prawdą jakoby można było takie rzeczy czynić. W tej wiedzy jaką mamy na temat grawitacji, to jest stała czyli constans, nie przyjmujemy kłamstwa podanego nam przez przekaz medialny. Niechaj ta ilustracja będzie przykładem jak odróżnić prawdę od kłamstwa. Mamy SŁOWO BOŻE które jest dla nas pewną stałą, którą nazywamy także Constans. Jesteśmy świadomi, że z niewidzialnego świata "duchów" dostajemy bardzo różne przekazy, ale Słowo Boże (nasza "stała", nasz "constans") pozwala nam zrozumieć, jaki to Duch przemawia. Teraz, po ilustracji z nauk fizycznych, wskazówka ze Słowa Bożego - wskazówka jak rozpoznawać duchy.

Rz. 8,5-9 BT Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju: ponieważ dążność ciała jest wroga Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.

Najpierw chciał bym omówić ten ostatni werset: Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy". Zdajmy sobie sprawę że na świecie jest wiele miliomów chrześcijan

czy też wierzących w Boga, którym odmawia się Ducha Świętego, twierdząc, że to jest pycha, jeżeli ktoś pragnie Ducha Świętego. Twierdząc, że tylko elita w tej denominacji ma prawo do „bonusów” Ducha Pocieszyciela (Parakletosa). Mam na myśli tutaj wiele milionów tak zwanych "Świadków Strażnicy", którym wmówiono, że im się Duch "nie należy". I teraz miałbym pytanie: Jeżeli, bracie i siostro, nie masz Ducha Chrystusowego, to do kogo należysz? Opcje są tylko dwie: albo należysz do demonów, albo do Chrystusa; albo masz ducha demonów, albo masz Ducha Chrystusa. Jeżeli brat czy siostra z kręgów "Strażnicy" odmawia sobie Ducha i na wasze pytanie powie - nie mam Ducha - to zadajcie mu zawsze i wszędzie to samo pytanie: - Do kogo należysz? Do kogo chcesz należeć? Jeżeli ktoś odmawia sobie Ducha Świętego, nie należy do Chrystusa. To jest pierwsza ilustracja ze Słowa Bożego (Rz. 8,5-9), jak badać Duchy, To jest instrument, narzędzie w tych tekstach, które pokazują, jak badać, czy to jest Ruach Boży, czy to jest duch demoniczny, czasami duch ludzki - duch tego świata. Kiedy to w siódmym wersecie pisze apostoł Paweł i sam Wiekuisty Bóg, że: „dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna” - jednoznacznie z tego tekstu wypływa wniosek, że duch ludzki - mój duch, twój duch bracie - nie jest w stanie podporządkować się Prawu Bożemu. Zgodzicie się z tym? A jeżeli nasz zwykły duch ludzki nie jest w stanie podporządkować się Prawu Bożemu, to odpowiedzcie mi na retoryczne pytanie: czy duch demoniczny jest w stanie podporządkować się Prawu Bożemu? Absolutnie nie! Tu mamy narzędzie, instrument do badania duchów. Każdy duch, który prowadzi kogoś do określonej wspólnoty, denominacji, a nie podporządkowuje go Słowu Bożemu - etycznemu przesłaniu Tory czyli Prawu Bożemu - to nie jest Ruach HaKodesz! To jest duch, eufemistycznie powiem,

co najmniej ludzki, ale może to być duch demoniczny. Duch demoniczny, który ustami różnych nauczycieli mówi: - Stary Testament jest nieważny. Tora? Tora jest tylko dla Żydów. My jesteśmy pod łaską. Miejcie na sercu świadectwo tego instrumentu z Listu do Rzymian. Każdy niepodporządkowany SŁOWU BOŻEMU mówi przeciwko Prawu Bożemu, mówi w duchu demonicznym. Bo Ruach HaKodesz będzie nas delikatnie prowadził w stronę Słowa Bożego

i podporządkowania całemu etycznemu nauczaniu Biblii -Tanach. Robi to nadzwyczaj delikatnie, i to jest ta druga podstawowa funkcja Ruach - podporządkować nas Świętemu Prawu, dopasować nas do świętego życia, aby się to Bogu podobało.

Pamiętając o funkcjach Ruach nie bierzmy przykładu z Szymona Czarnoksiężnika

(Czyt. Dz. 8,17-25), który pragnął mocy Ducha dla własnej chwały. Ruach HaKodesz to nie jest „coś”, co my sobie możemy trzymać jak własność i używać, jak nam się podoba do prywatnych celów. To jest suwerenny powiew Wiekuistego, który ma na celu wprowadzenie nas w Słowo Boże, wprowadzenie nas w Hebrajskie pisma i poddanie nas świętemu życiu według Tory. Każdy duch, który nie podporządkowuje się Prawu Bożemu (miejmy ten constans, tę stałą z Listu do Rzymian 8,5-9), to nie jest Ruach HaKodesz. Chciałbym być dobrze zrozumiany - ja nie jestem przeciwko darom Ducha Świętego. Każdy wierzący ma prawo, przywilej posiadać dary takie,

jak glosolalia, uzdrawianie i wiele innych, w tym także wiedzy czy nauczania. W Ciele Mesjasza są wszystkie dary, (Czyt. 1 Kor 1,7) w Ciele Mesjasza są wszystkie owoce. Ale miejmy też świadomość licznych diabelskich podróbek.

Demony również mogą dawać podarunki, dary do uzdrawiania, do prorokowania o rzeczach przyszłych. Pamiętamy tę młodą kobietę, która w Dziejach Apostolskich w demonicznym duchu mówiła "prawdę" o apostole Pawle (Czyt. Dz. 16,16-18)? Paweł nie skorzystał z tej reklamy, tylko doprowadził do wypędzenia tego złego ducha z medium, jakim była ta młoda kobieta.

Miejmy w Liście do Rzymian w tym 8 rozdziale ten constans, tę stałą, że każdy duch, który nie prowadzi do instrukcji Tory i podporządkowania się Słowu Bożemu, to jest duch ludzki,

a w niektórych przypadkach demoniczny, antysemicki, antyludzki duch. Uniwersalne przesłanie Listu do Galacjan wciąż płynie do wszystkich ludzi, gdzie sam Bóg mówi do nowożytnych Galacjan poselstwo na "Dziś". To do dzisiejszych, do nowożytnych Galacjan, do mnie

i do wszystkich nas Duch Święty mówi, że nie jesteśmy niewolnikami Tory ustnej i Halachy z nią związanej. Nie podlegamy Talmudowi. Wszyscy chrześcijanie będą tu krzyczeć - „HalleluYah! Nie podlegamy Talmudowi!” Ale do wszystkich chrześcijan mam poselstwo, że nie podlegamy również Halasze chrześcijańskiej! Nie podlegamy prawu kanonicznemu Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Nie podlegamy podręcznikom prawa zborowego, które narzuca swoją Halachę. Jaką Halachę? Halachę opartą o pogańskie zwyczaje, Halachę opartą o wymysły ludzkie.

Do wszystkich wierzących we wszystkich kręgach chrześcijańskich i nie tylko, mam wezwanie Boże, żebyśmy nie stosowali zimnego legalizmu, w którym nie ma miłości. Apostoł Paweł w Liście do Galacjan, kontynuując ten temat, mówi o Ruach:

Ga 3,4-5 BT "Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A byłoby to rzeczywiście na próżno. Czy Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda wśród was, [czyni to] dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo, czy też z powodu posłuszeństwa wierze?"

Na jakiej podstawie dostajemy Ruach HaKodesz? Czy nowożytni Galacjanie o tym wiedzą? Odpowiedź jest w Słowie Bożym. A zatem przeczytajmy ją:

Ez 36,26-27 "I dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali".


Mowa jest o Nowym Przymierzu, w którym Ruach zmienia nasze zimne serce na serce mięsiste. To ta druga podstawowa funkcja Ruach: On nas wprowadza w przykazania, dając je nam do serca. Na tej podstawie, na podstawie Przymierza, na podstawie wylania Ducha na nasze serce, jak na blasze wykuwa Ruach na naszych sercach wszystkie przykazania. Popatrzmy teraz na legalizm przez pryzmat Przymierza: legalizm to jest najpierw uczynek - czy to będzie dziesięcina, czy szabat od zachodu do zachodu, czy też dieta biblijna - a później wiara, że może mnie ten uczynek usprawiedliwi, że może ten uczynek mi pomoże, a Bóg będzie na mnie łaskawiej patrzył...

Odwrotnie jest z Ruach HaKodesz. Ruach HaKodesz daje nam pełną ufność w Słowo Boże i daje nam moc do przestrzegania wszystkich przykazań, do owocowania i wszystkich darów. Czy widzieliście w świecie fizycznym, żeby jabłonka się wysilała, naprężała, aby wydać jabłka, owoce? Czy widzieliście śliwkę, aby ta się naprężała i wysilała, aby wydać z siebie owoce? Tak samo jest w świecie duchowym: ja się nie muszę wysilać, jeżeli Ruach we mnie jest, to będę miał zawsze uprzejme słowo dla was. Jeżeli Ruach we mnie jest, ja nie będę się zmuszał, aby wejść w Szabat od wieczora do wieczora i wytrwać w tym Szabacie. Nie będę się w czas szabatu nudził, tylko będę odbierał pełnię błogosławieństwa Bożego. Ale to wszystko powoduje Ruach

w moim życiu i moim sercu. Nie żebym się wysilał - zrozummy funkcje Ruach - On daje nam moc do przestrzegania wszystkich przykazań. Najpierw daje nam ufność w Słowo Boże, że to jest Prawda, że to jest Constans - Stała we wszechświecie, w którym żyjemy. A demony chcą nas ze wszystkich stron oszukać, ale Bóg poprzez swój powiew w Ruach HaKodesz nas nie oszukuje, tylko wprowadza nas w czystą prawdę. Jest w naszym sercu, jest początkiem i końcem. Ruach rozpoznajemy po owocach, ale tych owoców nie wydajemy z wysiłkiem, Ruach powoduje,

że nie potrzebujemy się wytężać. To jest podstawowa funkcja Ruach. Jeżeli jednak ktoś tworzy szkoły przebudzenia, jeżeli ktoś tworzy szkoły do nauki glosolalii, czy uzdrawiania, to jak myślicie, czy tam jest Ruach HaKodesz? Czy raczej tam jest jakiś duch ludzki, który wysiłkiem ludzkim chce wygenerować pewne funkcje Ruach, które są całkowicie inne w świetle Słowa.


Ef 1,13 "W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również – uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany".

Pieczęć Ruach HaKodesz daje znać o sobie; to widać w życiu, że się człowiek zmienia, podporządkowuje się Prawu Bożemu, Torze - to jest po pierwsze.

Ga 3,6-9 BT "W taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu, i to mu policzono za sprawiedliwość. Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. I stąd Pismo, widząc, że w przyszłości Bóg dzięki wierze będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.

I dlatego ci, którzy żyją dzięki wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz

z Abrahamem, który dał posłuch wierze".

Być dzieckiem wiary według Abrahama, to polegać na Bogu. Być dzieckiem wiary według Abrahama, to ufać Bogu w każdym Jego Słowie. Być dzieckiem Abrahama, to być wiernym wszystkim Słowom Boga. W tych tekstach przeczytaliśmy, że taką wiarę będą miały wszystkie dzieci Abrahama. Te teksty wymagają jeszcze szerszego omówienia, ale to nie w tym wykładzie. W tym wykładzie mówimy o „Erga Nomou” – Uczynkach Zakonu, które to uczynki rozumiemy jako zimny, mechaniczny legalizm pozbawiony miłości.

Ga 3,10 BT "Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach wymaganych przez Prawo, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa"

Ciężkie słowa, trudne słowa, słowa, które co niektórzy antysemici, przeciwnicy ludu Bożego, kierują przeciwko Mesjańskim Uczniom Jeszua, mówiąc, że przeklęty jesteś, bo pod Prawem żyjesz. O co innego chodzi w tych słowach. Jest to cytat z Tory (Pwt / 5 Mjż 27,26 BT Przeklęty, kto nie trzyma się nakazów tego Prawa i nie wypełnia ich. A cały lud powie: Amen).

O co chodzi w tym wersecie? Czy ktoś, kto żyje zgodnie z przykazaniami jest przeklęty?

Czy rację mają ci, którzy wyzywają posłusznych Prawu Bożemu wierzących od przeklętych? Gdyby ta ostatnia racja była prawdą to etniczny Izrael dzisiaj nie miałby racji bytu. Wszak fizyczny Izrael od tysiącleci trzyma się Prawa i jest pod błogosławieństwem i miłością Bożą. (Czyt. Iz 54,5-10). A więc powtarzam pytanie: O co chodzi w tym wersecie? W odpowiedzi pragnę przypomnieć wers z Tory

Pwt / 5 Mjż 6,5-6 Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i a całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu.

Komentując i wyjaśniając muszę tu stanowczo podkreślić, że wszystkie uczynki, jakie wykonujemy dla Boga i bliźnich, ale pozbawione miłości są zimnym, mechanicznym legalizmem. (Więcej na ten temat mówi ap. Paweł w 1 liście do Koryntian 13r). Apostoł Paweł jest świadomy co tak naprawdę chcieli narzucić faryzeusze (Halachę Tory Ustnej) i mówi to nader czytelnym językiem. Legalistyczne przestrzeganie nakazów Tory, jest de facto nieprzestrzeganiem Tory,

bo Tora nakazuje wszystko robić miłości do Boga i bliźniego. Podkreślając myśl Pawła apostoła sparafrazuję jego tekst o miłości (czyt. 1 Kor 13r). Choćbym przestrzegał Szabatu od zachodu do zachodu, nic nie kupował w Szabat, nie handlował itd., a robił bym to bez miłości do Boga, byłbym niczym! Jeżeli rozdałbym wszystkim biednym cały swój majątek, a zrobiłbym to bez miłości, tylko na pokaz, byłbym niczym! Moi drodzy, jeżeli nie pokochaliśmy Wiekuistego Boga za tą ogromną miłość, którą okazał nam w osobie Jeszua, Mesjasza ofiarowanego na drzewie Golgoty, to żadne nasze uczynki nie pomogą nam do zbawienia. Mam nadzieję, że teraz retoryka apostoła Pawła w trzecim rozdziale stała się czytelniejsza. Paweł pisze w 11 wersecie 3 rozdziału Listu do Galacjan:

Ga 3,11 "A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie".

Znów mamy tekst błędnie interpretowany przez chrześcijańskich anomistów[6]. Błędnie – bo nie uznający zasady kontekstu bliższego i dalszego Słowa Bożego. Warto w tym miejscu zacytować poprawną wersję z przekładu Nowego Testamentu D. Sterna.

Ga 3,11 D.Stern "A oczywiste jest, że przez legalizm nikt nie dostępuje uznania przez Boga za sprawiedliwego, bo "człowiek sprawiedliwy żył będzie przez ufanie i wierność"


Kwestię "Sprawiedliwy z wiary żyć będzie". omówię w następnym artykule. A teraz na zakończenie podsumujmy poznane zagadnienia.

W omawianym pasażu wersów, myślę, że dużo nam daje znajomość zagadnień wcześniej wyjaśnionych. Widać wyraźną różnicę między uczynkami w Duchu Świętym, które mają na cel nasze uświęcenie i świętą relacje z Bogiem, a uczynkami robionym bez miłości, które mają inny egoistyczny cel ( sława, chwała, materializm). Galacjanie poznając ewangelię głoszoną przez Pawła zaczynali dobrze, w Duchu Bożym, odsuwając się od grzesznych uczynków ciała. Wszak podstawą ewangelii jest upamiętanie (czyt. Rz. 1,5 oraz Rz. 16,26). A teraz Paweł w wielkiej trosce wyjaśnia jak nie ulec protokołom Halachy Tory Ustnej, która generuje wbijające w pychę uczynki ciała i poleganie na nich (Ga 3,10).


Ga 3,3 BT Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem?"

Nie sposób wyjaśnić tego wersu bez kontekstu rozdziału, jak też bez kontekstu całego listu.

Nie sposób też wyjaśnić, tym którzy nie znają podstawowych funkcji Ruach Hakodesh (Duch Święty). A więc w podsumowaniu przypominam podstawowe funkcje Ruach.

1. Duch Święty przekonuje o grzechu - a to znaczy, że Ruach Hakodesh zapoznaje nas z całym Słowem Bożym, a zwłaszcza zapoznaje nas z Torą Pisaną, która określa znamiona grzechu

2. Ruach przekonuje o sprawiedliwości - a to znaczy, że Ruach prowadzi nas do świętego życia wg uczynków Tory Pisanej. I co najważniejsze daje nam moc do trzymania się kodeksu świętości wyrażonego w Torze. To jest dalej podstawowa druga funkcja Ruach – prowadzenie nas do świętości życia wg etycznego przesłania Tory, czyli całej nauki Bożej zapisanej w całej Biblii.

W podsumowaniu tego pasażu wersów w trzecim rozdziale listu do Galacjan należy napisać

i mocno podkreślić: Nieznajomość "funkcji" Ducha Świętego powoduje "przekręty" ewangelii, gdzie teologia "innej i przeklętej ewangelii" cechuje się brakiem "Ruach" lub jego diabelskimi podróbkami.


Jeżeli nie pokochaliśmy WIEKUISTEGO za łaskę, za oddanie Jeszua Mesjasza za nasze grzechy to żadne nasze uczynki nie pomogą nam do zbawienia. Życzę wszystkim czytelnikom, aby nikt nie wpadł w pułapkę samochwalczego, zimnego legalizmu. Błogosławię wszystkim parafrazą wersu (Łk 24,45):

Niechaj Mesjasz Jeszua otworzy nam umysły abyście rozumieli PISMA, w tym UNIWERSALNY

w swym przesłaniu i czasie List do Galacjan będący w pełnej harmonii z Tanach, przez interpretację zgodną z Tanach i obietnicą przymierza Bożego dla Ludu Izraela.


Opracował na podstawie własnego wykładu z dnia 01/03/2014r - Piotr Fras


Źródła

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich. Wyd. Pallotinum Poznań - Warszawa 1980 Tzw. Tysiąclatka

Biblia to jest Pismo Święte Starego I Nowego Testamentu. Tzw. Nowy Przekład. Wyd. Towarzystwo Biblijne w Polsce

D. Stern pt. Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu oficyna Wyd. "Vocatio" + Przypisy

[1]Ruach Hakodesh - Duch Święty - Święty powiew od Wiekuistego [2]Autor opracowania nie utożsamia się z doktryną Trynitarną, ale pisząc o Duchu Świętym konsekwentnie trzyma się języka przekładu i składni języka greckiego, która sugeruje osobowość Duchowi Świętemu. [3]Tanach – akronim określający Biblię hebrajską, utworzony od początkowych liter trzech części Pisma: Tora, Newiim, Ketuwim czyli Pięcioksiąg Mojżesza, Prorocy i Pisma [4]Parasza - ustalony od tysiącleci fragment czytania SŁOWA z Tory i Proroków [5]Grawitacja – zjawisko naturalne polegające na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę lub energię wzajemnie przyciągają się [6]Anomos - gr. przeciwko prawu, nieznajomość praw, oraz agresywne występowanie przeciw prawu Bożemu

68 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page