top of page

Wspólnota

UCZNIOWIE DROGI MESJASZA

Poznaj nas, zobacz czym jest droga mesjańska i jak działa mesjańska wspólnota.

 Poniżej zebraliśmy najważniejsze pytania i odpowiedzi.

Kim jesteśmy jako Kongregacja Mesjańska?​

Jesteśmy zgromadzeniem ludzi wierzących w Boga Izraela, który posłał swego Syna, Bożego syna Jeszua Mesjasza, aby Ten zbawił Świat.

Dla Kogo jest Kongregacja (wspólnota) mesjańska?

Jesteśmy zgromadzeniem, które jednoczy Żydów i Nie-Żydów we wspólnym uwielbieniu Wszechmocnego Boga. Nasze Święte Zgromadzenie w szabat jest spotkaniem "otwartym". A to znaczy, że mile witamy wszystkich wierzących chrześcijan i  Żydów, którzy pragną uwielbiać Wiekuistego w biblijnym porządku, gdzie czyta się Naukę Bożą (Tora), Proroków (Hawtora) i Brit Hadasza (Nowy Testament). Na naszym zgromadzeniu każdy Żyd ma prawo do swojej tożsamości narodowej wyrażanej w nakryciu głowy (kipa, jarmułka) jak też w szalu modlitewnym (Talit).  

Czym jest Droga Mesjańska?

Droga mesjańska nawiązuje do pierwszych,  pierwotnych uczniów Jeszua z Nazaretu, których w łonie Judaizmu pierwszego wieku n.e.  nazywano "zwolennikami drogi" wg Dz. 9,2 . Jest powrotem do korzeni wiary gdzie pierwsi uczniowie - Żydzi Mesjańscy i Wierzący z Narodów wierni byli nauce Bożej (Tora) zredagowanej w pięcioksięgu Mojżesza i w tej wierności  praktykowali szabat i inne moadim (Święta) wg kalendarza biblijnego (księżycowy). Podstawą naszej praktyki jest wiara w doskonałe zbawienie jakie mamy w Mesjaszu Jeszua oraz postępowanie na wzór Jego świętego życia, jako doskonałego nauczyciela wiary. 

 

Istotą kongregacji Drogi Mesjasza jest brak hierarchicznej struktury,  gdzie "rządzi" pojedynczy człowiek. W naszych zgromadzeniach sprawujemy służbę, finanse  i administracje w sposób kolegialny (czyt. Dz. 15r.) 

Cele Kongregacji (wspólnoty) mesjańskiej?

Naszym celem jest stworzenie "Jednej owczarni" (czyt. J 10,16), gdzie jest tylko jeden pasterz Jeszua Mesjasz. Praktyka wiary m.in. Wierność nauce Bożej (Tora) Trzymanie się kalendarza biblijnego (Szabat, Moadim - Święta) oraz koszerność w granicach tekstu biblijnego jest nie tylko naszym osobistym błogosławieństwem , ale także celem samym w sobie tzn. chcemy praktyką naszej wiary pobudzić Żydów do "zazdrości" (czyt. 5 Mjż/Pwt 32,21; Rz 11,11) aby tym sposobem pozyskać naszych Izraelskich braci  dla Żydowskiego Mesjasza Jeszua z Nazaretu.

Dlaczego nazywamy się "mesjańscy" a nie chrześcijańscy?

Terminologia Mesjańska (Mesjanistyczna) został stworzona na potrzebę wyrażania biblijnej wiary w Boga i w Mesjasza. To nazewnictwo nie razi uczuć etnicznych Żydów, którzy na przestrzeni wieków doświadczyli antysemityzmu we wszystkich przejawach i pod szyldem chrześcijańskich nazw i terminów.  Stosowanie terminów hebrajskich ma na celu komunikowanie prawd biblijnych Żydom bez odniesienia do historycznego prześladowania  ze strony chrześcijaństwa.

Jaki mamy stosunek do denominacji chrześcijańskich, Judaizmu oraz innych wyznań?

Miarą naszego stosunku do innych ludzi (czyt. Dz 10,35) jest głęboki szacunek i poszanowanie dla każdego człowieka. Ten nasz stosunek jest regulowany nauką Bożą, która w swych licznych zapisach pokazuje jak traktować innego obcego czy też wrogiego nam człowieka.  Na mesjańskiej drodze nie "gwałcimy" sumień. Nie uprawiamy tzw. prozelityzmu ("wyrywanie z kościołów ich członków"), ale pozwalamy by Ruach Hakodesh (Duch Święty) działał na każdego człowieka i przekonywał do biblijnych wartości, które my wyznajemy.

 

Droga mesjańska a przynależność do Izraela.

Praktyka Drogi Mesjańskiej jest wypełnieniem znamion "wszczepienia" w Drzewo Oliwne (czyt. Rz 11r.). A to znaczy, że nikt nie musi dokonywać konwersji na Judaizm Ortodoksyjny czy też Judaizm Mesjański. Nikt nie musi ubiegać się o obywatelstwo w państwie Izraela, aby należeć do Ludu Bożego.

 

Życie wg przykazań a legalizm.

Nasze życie wg przykazań jest odzwierciedleniem naszego posłuszeństwa Bogu i naszej wielkiej miłości i wdzięczności za "tak wielkie zbawienie" (czyt. Hbr. 2,3; 1 J 5,1-3). Stanowczo zaprzeczamy jakoby życie nasze wg norm Nauki Bożej miało na celu "zarobić" sobie na zbawienie czy też wyjednanie u Boga szczególnych łask i błogosławieństw.

Legalizm ma wiele obliczy i także mnóstwo definicji. My osobiście uważamy za legalizm wszystko co nie ma w swych intencjach miłości i ochotnego serca. Np. Stosowanie się do przepisu mechanicznie, bez miłosierdzia i miłości, aby zaspokoić własne ego czy też dla własnej chwały. Np. Sprawowanie liturgii, ceremoniału bez zaangażowanego serca (hbr. Bez Kawany)  to także legalizm.

 

Dlaczego Szabat?

Szabat jest naszym świadectwem.

1. Zachowując szabat wydajemy świadectwo wiary w tak potężnego Boga, który stworzył wszystko w sześciu dobach czyt. 2 Mjż/Wj 20,11

2. Szabat jest naszym wiecznym przypomnieniem, że byliśmy niewolnikami grzechu (czyt. 5 Mjż/Pwt 5,15). Teraz jako ludzie wolni w Mesjaszu dajemy świadectwo temu wykorzystując  wyznaczony przez Boga czas do relacji zarówno z Nim, jak też z rodziną fizyczną i duchową.

3. Szabat jest po wieczność cechą, znakiem  i pieczęcią Ludu Bożego Czyt. Iz 66,23; Ez 20,20; Hbr 4,11

Nasze fundamenty wiary.

W co wierzymy i jakie mamy praktyki wiary?

1. Wierzymy w Jedynego Boga, który stworzył niebo i ziemię w sześciu 24-godzinnych dniach.

Tanach Rdz/1 Mjż 1nn; Pwt/5 Mjż 6,4;

Brit Hadasza 1 Tym 1,17; Jk 2,19

 

2. Wierzymy, że Bóg jest Duchem i człowiek nie jest w stanie zdefiniować Jego Istoty. A to znaczy, że zdecydowanie nie bierzemy udziału w próbach zdefiniowania jego istoty.

Tanach Ps 139,6    Kazn 3,11

Brit Hadasza Rz 11,33; J 4,24

 

3. Wierzymy, że Bóg jest naszym osobistym Lekarzem i jesteśmy posłuszni Biblijnym "receptom" służącym naszemu zdrowiu (m.in. Dieta Biblijna, zakaz spożywania krwi i stałych tłuszczy,...)

Tanach Wj/2 Mjż 15,26; Kpł/ 3 Mjż 11r ; 17,10-15; 7,23-27

Brit Hadasza Dz 15,19-21

 

4. Wierzymy w Jeszua Mesjasza (Jezus Chrystus) jako syna Bożego.

Tanach Ps 2,7;  Prz 30,4-6

Brit Hadasza  Łk 1,49; Hbr 1,5-9

 

5. Wierzymy, że w osobie Jeszua Mesjasza jest nasze wykupienie z grzechu i jedyna droga do Boga.

Tanach Iz 52,13-15 ; Iz 53,1-12

Brit Hadasza J 1,12+29; Dz 4,12

 

6. Wierzymy, że cała Biblia (Tanach = Pisma Hebrajskie + Ksiega Nowego Przymierza Brit Hadasza = tzw. Nowy Testament - Pisma Greckie) jest natchnionym słowem Bożym.

Tanach  - Pwt/5 Mjż 6,6-9; Prz 3,1-6

Brit Hadasza – 2 Tym 3,16

 

7. Wierzymy że cała Biblia jest kanonem wiary i nauki ustalonym już w I w.n.e i nie można do niej dodawać treści pozabiblijnych i niebiblijnych.

Tanach – Pwt/5 Mjż 4,1-2; 13,1; Prz 30,5-6

Brit Hadasza Ap 22,18-19

 

8. Wierzymy że Biblia – Słowo Boże tłumaczy się samo, a wszelka interpretacja i nauka zaczyna się od Tory (Pięcioksiąg Mojżesza)

Tanach Pwt /5 Mjż 13,1nn; 18,15nn

Brit Hadasza Łk 24,27 Dz 28,23

 

9. Wierzymy że Tora (nauka Boża, instrukcja) wyrażona w pięcioksiągu Mojżesza jest wciąż aktualnym podręcznikiem miłości dla każdego człowieka – Żyda i Nie-Żyda, którzy to są zobligowani do przestrzegania jej etycznych formatów.

Tanach Wj/2 Mjż 12,49; Lb 15,29-30

Brit Hadasza Mt 5,17-20; Rz 7,7+12

 

10. Wierzymy w zmartwychwstanie umarłych.

Tanach Dn 12,2

Brit Hadasza 1 Kor 15,51-57; 1 Tes 4,13-18; Ap 20r

 

11. Wierzymy i praktykujemy Moadim (wyznaczone czasy, święta) jako wyraz Bożej zachęty do szczególnych relacji z Bogiem Ojcem i błogosławionych relacji w kręgach rodziny tak fizycznej jak też duchowej. Uważamy że Każdy człowiek jest wolny i ma prawo wyboru Halachy (droga postępowania, praktyka, sposób świętowania) w czasie Moadim (szabat; Rosz Hodesh; Pesah itd).

Tanach Kpł/3 Mjż 23r

Brit Hadasza Kol 2,16

Zapraszamy na spotkania Szabatowe.

Jeśli Bóg porusza Twoje serce w kierunku drogi mesjańskiej to zapraszamy Cię, przyjdź na spotkanie Szabatowe. Módlmy się, uwielbiajmy naszego Zbawiciela, czytajmy Słowo i razem świętujmy! Właśnie taki jest Szabat. 

Nasze spotkania odbywają się co 2 tygodnie, wejście jest darmowe a zaproszony jest każdy.

Potrzebujemy Twojego wspracia!

Razem możemy dużo więcej. Jeśli masz na sercu rozwój mesjańskiej drogi w Polsce i chcesz być uczestnikiem ważnych zmian, będziemy bardzo wdzięczni za Twoje wsparcie. Zobacz szczegóły dotyczące włączenia się do naszej inicjatywy oraz możliwości pomocy.

Więcej
bottom of page